Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Spojené voľby 2022

SPOJENÉ VOĽBY 2022

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň a v rovnakom čase. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022 v čase od 07.00 hod. do 20.00 hod. 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb 


Výsledky komunálnych volieb 2022 nájdete na tomto odkaze.


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce (190.31 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oščadnici (219.16 kB)


OZNÁMENIE o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa v nich má voliť, o sídle Volebnej komisie Žilinského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja v roku 2022 (412.37 kB)


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva ŽSK (403.18 kB)

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja (393.19 kB)


Informácie pre voličov k špeciálnemu spôsobu hlasovania (COVID-19)

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), a ktorá má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu, a to najskôr v pondelok 24. októbra 2022. 

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, 
t. j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 h. 

Kontaktné údaje na zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Mgr. Zuzana Zagrapanová , Obecný úrad Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 02301 Oščadnica

Kontakty: tel.: +421 41 70 794 67, e-mail: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk


Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu,
 • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča, 
 • telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, resp. telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia. 

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní.


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie  a okrskových volebných komisií

 

Obec Oščadnica  v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 29. októbra 2022 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej a okrskových komisií: oscadnica@oscadnica.sk

Všetky potrebné informácie k delegovaniu členov do volebných komisií sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR https://www.minv.sk/?selfgov22-info23


 

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

 

 • Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 18/2022 zo dňa 29.06.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici  bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v štyroch volebných obvodoch:
 • 1.1       obvod 01 Rovne                     – 2 poslanci
 • 1.2       obvod 02 Vyšný koniec         – 2 poslanci
 • 1.3       obvod 03 Centrum                 – 4 poslanci
 • 1.4       obvod 04 Nižný koniec          – 5 poslancov
 • Obecné zastupiteľstvo schvaľuje na základe zákona č. 369/1990 par. 11, odst. 4, písm. i) v znení neskorších predpisov na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce na celý úväzok.

 •  

V zmysle zákona č. 180/2014  Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude  v obci Oščadnica vytvorených 6 volebných okrskov:

 

 

Okrsok 01 – volebná miestnosť –  Materská škola Oščadnica Rovne

Okrsok 02 – volebná miestnosť –  Kysucká izba Oščadnica – Vyšný koniec                                                  

Okrsok 03 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica Ústredie       

Okrsok 04 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica  Ústredie     

Okrsok 05 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

Okrsok 06 – volebná miestnosť –  Základná škola Oščadnica – Nižný koniec

 


OZNÁMENIE

Zoznam častí obce a okrskov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí a pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022 

Dátum konania volieb: 29.10.2022

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici bude mať 13 poslancov, ktorí sa budú voliť v  4 volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa časti obce:  Vreščovka, Peňáci, Košariská, Svancári, Beskydok, Rovne sa volia   2 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 2, ktorý zahŕňa časti obce:  Haladeji, Lalíci, Magura, Závozy, Tertež, Vyšní Vojtuši, Moskáli, Hanzlov, Batorkovia, Lysovia, Lušňákovia, Blahovia, Dirgasovia, Marguši, Chlastáci sa volia   2 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 3, ktorý zahŕňa časti obce:  Gavlovia, Janečkovia, Jendrišáci, Kvašňovia, Jurčagovia, Kopačkovia, Vyšní Pazderovia, Vyšní Masláci, Dunajovcovia, Michajkovia, Kubinovia, Sivovia, Fojstvo, Dedovka, Grofovia, Príslop, Zadedová, Komanovky, Kubuši, Zagrapa, Majovia, Ústredie, Janelovia, Vyhryzkovia, Mrozkovka, Gajdošovia, Kozovia, Nižní Vojtuši, Honkovia, Kubanovia sa volia  4 poslanci.

 

Vo volebnom obvode číslo 4, ktorý zahŕňa časti obce:  Glettovia, Ryboňovia, Gilaňovia, Čamborovia, Špalkovia, Pečarkovia, Fefkovia, Peňovia, Školovia, Kučákovia, Škripkovia, Višňákovia, Kamolovia, Drábovia, Drahnovia, Nižní Masláci, Mičkovia, Revajovia, Knapikovia, Urbanovia, Žolnovia, Pezderovia, Ševčíkovia, Šulganovia, Gaborovia, Píla, Polesie sa volí  5 poslancov.


Oznámenie o počte obyvateľov

 

Obec Oščadnica v zmysle § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb. Počet obyvateľov obce Oščadnica ku dňu vyhlásenia volieb je 5702.

 

Minimálny počet podpisov voličov nezávislého kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby poslanca do Obecného zastupiteľstva v obci Oščadnica je 200.
 • Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu v obci Oščadnica je 200.

Termín na doručenie kandidátnych listín je najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022.


Podľa § 171, ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, kandidátne listiny pre voľby do samosprávy obce doručujú politické strany, koalície politických strán, alebo nezávislí kandidáti zákonným spôsobom zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Oščadnici najneskôr  30. augusta 2022

Kontakt:

Obecný úrad Oščadnica

Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

Mgr. Veronika Lokšová – sekretariát starostu obce

Telefón: 041/7079460

Mail: veronika.loksova@oscadnica.sk

Pracovná doba na obecnom úrade:

Pondelok:     7:30 – 11:30 hod.  12.00 – 15.30 hod.

Utorok:         Nestránkový deň

Streda:          7:30 – 11:30 hod.  12.00 – 15.30 hod.

Štvrtok:         7:30 – 11:30 hod.  12.00 – 15.30 hod.

Piatok:          Nestránkový deň


Zapisovateľka miestnej volebnej komisie:

Starosta obce Oščadnica Ing. Marián Plevko v súlade s § 169 ods. 6 volebného zákona za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vymenoval Mgr. Zuzanu Zagrapanovú.

Kontaktné údaje na zapisovateľku miestnej volebnej komisie

Mgr. Zuzana Zagrapanová, Obecný úrad Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, Oščadnica Kontakty : tel.: +421 41 707 94 67, e-mail: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk

 

Bližšie informácie o spojených voľbách nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:8
DNES:711
TÝŽDEŇ:2731
CELKOM:1763077

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 4. 2024
dážď so snehom 8 °C 0 °C
piatok 26. 4. polojasno 12/-1 °C
sobota 27. 4. slabý dážď 15/3 °C
nedeľa 28. 4. jasná obloha 20/5 °C