Navigácia

Obsah

Občan a podnikateľ

Poskytovanie informácií

 

Na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  (veľkosť 364 KB, formát pdf) majú občania právo na prístup k informáciám.

Pravidlá na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje smernica Obce Oščadnica (veľkosť 387 KB, formát pdf) k zákonu 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.


Ako podať žiadosť

 • písomne osobným doručením na podateľňu Obecného úradu v Oščadnici
 • písomne poštou na adresu 
  Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica
 • ústne kvalifikovaným pracovníkom obecného úradu alebo na podateľni Obecného úradu v Oščadnici počas úradných hodín
 • elektronickou poštou na adresu oscadnica@oscadnica.sk

Žiadosť o poskytnutie informácie (veľkosť 173 KB, formát pdf)


Čo musí žiadosť obsahovať

 • ktorej povinnej osobe je určená
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, sídlo)
 • ktorých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.


Sadzobník spoplatňovaných úkonov

Formát
Cena/ks

Vyhotovenie A4 jednostranne

0,10 EUR

Vyhotovenie A4 obojstranne

0,20 EUR

Vyhotovenie A3 jednostranne

0,20 EUR

Vyhotovenie A3 obojstranne

0,30 EUR

Vyhotovenie kópie cez tlačiareň PC (formát A4)

0,10 EUR

Vyhotovenie kópie na žiadateľov USB pamäťové médium

bezplatne

Odoslanie informácie mailom

bezplatne

Obstaranie obalu obálka A6

0,03 EUR

Obstaranie obalu obálka A5

0,03 EUR

Obstaranie obalu obálka A4

0,04 EUR

 

Pokiaľ budú poskytnuté informácie na iných nosičoch alebo inými spôsobmi, poplatky sa určia podľa všeobecne platných cien jednotlivých nosičov, služieb alebo prostriedkov.


Spôsob úhrady spoplatňovaných úkonov

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Oščadnici
 • bezhotovostným prevodom na účet obce

 

Prílohy na stiahnutie