Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Kanalizácia v obci Oščadnica

Obec Oščadnica oznamuje, že aktuálne nadobudlo právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie na stavbu: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ v časti týkajúcej sa obce Oščadnica. Z uvedeného vyplýva, že je možné spustiť proces pripájania jednotlivých domácností na kanalizačnú a vodovodnú sieť.

Podrobné informácie o postupe pripájania na novovybudovanú  vodovodnú a kanalizačnú sieť sú uvedené v „ Metodickej príručke“, ktorú si môžete stiahnuť tu: SEVAK - Metodická príručka - Obsahuje všeobecné informácie, pokyny pre administratívny postup pripojenia, technické podmienky pre zriaďovanie prípojok a ďalšie informácie.

Tlačivá:

Dohoda o zriadení vodovodnej-kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku

Dohoda spoluvlastníkov nehnuteľnosti o spoločnom zriadení – vodovodnej prípojky – kanalizačnej prípojky

Žiadosť o zriadenie pripojenia kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu za účelom odvádzania odpadových vôd

Žiadosť o zriadenie pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod za účelom dodávky vody

Svoje žiadosti môžete doručovať nasledovne:

Adresa pre písomný kontakt (zaslanie dokumentov)

  • Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
  • Bôrická cesta 1960
  • 010 57 Žilina

Adresa pre osobný kontakt

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.

Zákaznícke centrum Čadca

U Kyzka 751

022 04 Čadca

(budova SEVAKu nad predajňou LIDL v Čadci)

Telefonický kontakt – vrátnica: + 421 41 707 17 11

E-mail: podatelna@sevak.sk (doručovanie naskenovaných žiadostí vrátane príloh)

www stránka: www.sevak.sk

Kontaktná osoba pre obec Oščadnica: Monika Hrtusová

Prevádzkové hodiny Zákazníckeho centra v Čadci:

  • Pondelok: 8:00 hod. – 15:00 hod.
  • Utorok: 8:00 hod. – 15:00 hod.
  • Streda: 8:00 hod. – 16:00 hod.
  • Štvrtok: 8:00 hod. – 15:00 hod.
  • Piatok: 8:00 hod. – 12:00 hod.

Obedňajšia prestávka: : 12:00 hod. – 13:00 hod.

*******************************************************

Prosíme všetkých občanov bývajúcich v lokalite, kde sa aktuálne buduje kanalizácia, aby prípadné podnety (poškodenia pozemkov, oplotení, nezjazdnosť ciest po osadení kanalizácie a pod.) adresovali na e-mailovú adresu kanalizacia@oscadnica.sk.

Na uvedenú e-mailovú adresu poprosíme uvádzať aj Vaše kontaktné údaje, lokalizáciu problémového miesta, prípadne fotodokumentáciu.

Taktiež môžete telefonicky kontaktovať sekretariát obce Oščadnica na telefónnom čísle: 041 / 707 94 60, kde Váš podnet zaznamenajú a operatívne upovedomia vedúcich pracovníkov investora.

Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkom, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v našom regióne.


Tlačivo - Zmluva o budúcej zmluve - vodovod,  formát .pdf

Tlačivo - Zmluva o budúcej zmluve - kanalizácia, formát .pdf

Informácie pre občanov obce (30.4.2018)

Stavba : Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce

V súčasnom období sa pripravuje realizačná projektová dokumentácia, ktorá bude zohľadňovať podľa možnosti aj požiadavky, ktoré boli predložené zo strany obce. Začatie realizácie prác sa podľa schváleného harmonogramu predpokladá v letných mesiacoch 2018.

Týmto by sme si zároveň dovolili požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností v dotknutých častiach obce o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých kanalizačných resp. vodovodných odbočení k ich nehnuteľnostiam.

Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov oslovovať obyvateľov danej lokality, pričom občania budú  informovaní o umiestnení odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis Zhotoviteľom predloženého Zápisu o umiestnení odbočky jednotlivým majiteľom nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu odbočenia.

Pred tým ako bude odbočenie zrealizované občan musí podpísať Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na verejnú kanalizáciu, resp. vodovod. Samotné tlačivá Zmlúv o budúcich zmluvách  o pripojení sú k dispozícii na jednotlivých obecných úradoch, resp. v sídle Objednávateľa (SEVAK a. s.).

Dovolili by sme si Vás upozorniť, že po realizácii jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná realizácia dodatočných odbočení.

Ďalej by sme Vás chceli informovať o novele zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách , ktorá nadobudla účinnosť dňa 15. 03. 2018. Táto novela ukladá vlastníkom nehnuteľností, na ktorých vznikajú odpadové vody,   novú povinnosť -  pripojiť na verejnú kanalizáciu aj nehnuteľnosti, ktorým bola povolená žumpa okrem prípadov, že to nie je technicky možné, prípadne by si to vyžadovalo neprimerane vysoké náklady. Túto povinnosť si musia vlastníci nehnuteľností splniť do 31.12.2021.

Pokiaľ sa vlastníci nehnuteľností nepripoja na existujúcu verejnú kanalizáciu, v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ten, kto zhromažďuje odpadové vody v žumpe, bude musieť na výzvu obce  alebo orgánu štátnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd za posledné 2 roky. 

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu a budú základom pre dobrú spoluprácu pri výstavbe tak časovo, technicky ako aj finančne náročného projektu. Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii prác, ktorých výsledkov, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia v ktorom žijete, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov vo našom regióne.


Ponúkame Vám prvotné informácie o budovaní kanalizácie v našej obci.

Informácie - „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Začatie stavby s názvom: „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“

GRAVITAČNÁ KANALIZÁCIA V OBCI OŠČADNICA


Termín začatia realizácie:  máj – júl 2018

Ukončenie stavebných prác:  august – september 2020

Čo rieši táto stavba: rieši vybudovanie kanalizácie v meste Krásno nad Kysucou a obciach Oščadnica, Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka a  Nová Bystrica

Kto je investor:  Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

Kto je zhotoviteľ stavby: Združenie zhotoviteľov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o. Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra  a ARPROG, a. s. Poprad.

Kto je stavebný dozor:  firma AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.

Čo je prvý krok k začatiu stavby:    vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a túto odsúhlasiť. Zároveň bude potrebné pripraviť harmonogram výstavby a projekty dopravného značenia.

Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk oslovovať obyvateľov danej lokality, kde sa v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť.

Viac informácií vám prinesieme po rokovaní starostu obce s investorom, zhotoviteľom a stavebným dozorom začiatkom marca 2018.


Vážení občania,

dovoľte mi touto cestou vás informovať o podpísaní zmluvy s dodávateľom na vybudovanie gravitačnej (samospádovej) kanalizácie v našej obci.

Zmluva o dielo: http://www.sevak.sk/wp-content/uploads/2018/01/2_2018.pdf

Jednoznačne najdôležitejšou stavbou v rámci našej obce je vybudovanie kanalizácie. Po dlhých rokoch sa naša obec a jej obyvatelia dočkajú realizácie diela, ktoré výrazne prispeje k skvalitneniu životného prostredia v našej obci. Aj keď začatie tejto významnej investície je pre nás potešujúcou správou, musíme sa spoločne pripraviť na obmedzenia, ktoré so sebou toto dielo prinesie. Aby sme úspešne zvládli tento projekt dotiahnuť do zdarného konca, bude potrebná ohľaduplnosť, trpezlivosť a pevné nervy hlavne z vašej strany, pretože v najbližšom období nás čakajú rozkopané cesty, miestne komunikácie, chodníky......

Vedenie obce sa bude maximálne snažiť, aby vaše obmedzenia boli čo najmenej bolestivé, aj keď pripúšťam, že to bude náročné. Vyviniem maximálne úsilie, aby ste boli včasne a riadne informovaní o každom zásahu, ktorý obmedzí váš každodenný život.

Pravidelne a včas vás budeme informovať o všetkých krokoch.

Ing. Marián Plevko,  starosta obce


Informácie pre občanov obce v súvislostí  so začatím stavby:

Stavba : „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“ – rieši vybudovanie kanalizácie  v meste Krásno nad Kysucou a obciach Zborov nad Bystricou, Klubina, Stará Bystrica, Radôstka, Nová Bystrica a Oščadnica, vodovod sa bude dobudovávať v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Oščadnica a meste Krásno nad Kysuco. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia ČOV v Krásne nad Kysucou. Investorom stavby sú Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. Žilina.

Tento projekt sa pripravoval niekoľko rokov a koncom mesiaca január 2018 bola podpísaná Zmluva o dielo s vysúťaženým zhotoviteľom stavby, ktorým bude Združenie  zhotoviteľov STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o Bratislava, INPEK, s. r. o. Nitra a ARPROG, a. s. Poprad.

Činnosť stavebného dozora bude vykonávať vysúťažená spoločnosť AMBERG Engineering, Slovakia s. r. o. Bratislava.

Pred samotnou výstavbou je potrebné v zmysle Zmluvy zo strany zhotoviteľa stavby vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu a túto odsúhlasiť . Zároveň bude potrebné pripraviť ďalšie dokumenty najmä harmonogram výstavby celej stavby po jednotlivých obciach a projekty dopravného značenia. Nakoľko väčšina trás vodovodov a kanalizácií bude vedená v štátnych a miestnych komunikáciách bude nutné vybaviť aj Rozhodnutia na zvláštne užívanie stavby, tzv. Rozkopávkové povolenia.

V prípade plánovaného vedenia vodovodu a kanalizácie v súkromných pozemkov budeme zabezpečovať majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a to uzatváraním zmlúv o budúcich zmluvách o zriadení vecného bremena. Pred samotným vstupom na pozemkom musí zhotoviteľ  uzatvoriť ešte nájomnú zmluvu na realizáciu  vodovodu a kanalizácie. Po realizácii a geodetickom zameraní Investor stavby  predloží majiteľom pozemku Zmluvu o zriadení vecného bremena.

Reálne predpokladáme, že s prácami na stavbe zhotoviteľ začne v mesiacoch máj – júl 2018. Ukončenie stavebných prác je naplánované na august – september 2020.

Pred fyzickým začatím výstavby bude potrebné vytýčiť jestvujúce podzemné vedenia, zabezpečiť skládky materiálu aj prebytočnej zeminy.

Počas výstavby vodovodu a kanalizácie sa budú v rámci stavby  realizovať vodovodné a kanalizačné odbočenia s vyvedením potrubia mimo komunikácie o priemernej dĺžke 6 m. Týmto by sme si zároveň dovolili požiadať obyvateľov a majiteľov nehnuteľností  o spoluprácu pri zriaďovaní jednotlivých odbočení k ich nehnuteľnostiam. Podmienkou na to, aby boli tieto odbočenia realizované je, aby majiteľ predmetnej nehnuteľnosti podpísal Zmluvu o budúcej zmluve o pripojení na vodovod alebo kanalizáciu. Túto bude možné obdržať v prípade dohody na Obecnou úrade, u zástupcu zhotoviteľa alebo priamo na SEVAK, a. s. Žilina.

Zhotoviteľ bude pred realizáciou jednotlivých kanalizačných stôk a vodovodných radov oslovovať obyvateľov danej lokality, kde v rámci ich pozemku upresní trasa prípojky a umiestnenie odbočenia pre ich nehnuteľnosť. Až podpis Zhotoviteľom predloženého Zápisu o umiestnení odbočky jednotlivým majiteľom nehnuteľnosti bude podkladom pre samotnú realizáciu odbočenia.

Dovolili by sme si Vás upozorniť, že po realizácii jednotlivých kanalizačných vetiev a vodovodných radov nebude možná realizácia dodatočných odbočení, resp. len výnimočne v odôvodnených prípadoch.

Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu a budú základom pre dobrú spoluprácu pri výstavbe tak časovo, technicky ako aj finančne náročného projektu. Zároveň by sme si Vás dovolili požiadať o Vašu trpezlivosť a ústretovosť pri realizácii stavebných prác, ktorých výsledkov, ako veríme, bude ukončenie tejto verejnoprospešnej stavby, ktorá bude slúžiť nielen na ochranu životného prostredia v ktorom žijeme, ale prispeje aj k lepšiemu a pohodlnejšiemu životu obyvateľov v Vašom regióne.

povolenie

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:381
TÝŽDEŇ:381
CELKOM:1800077

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 17. 6. 2024
slabý dážď 25 °C 11 °C
utorok 18. 6. slabý dážď 26/14 °C
streda 19. 6. slabý dážď 29/15 °C
štvrtok 20. 6. oblačno 24/14 °C