Obec Oščadnica
Oščadnica

Kontakt

Adresa

Obecný úrad Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745
023 01 Oščadnica

Tel.: +421 417 079 460
oscadnica@oscadnica.sk

Dalšie kontakty

Menu

Rozhodnutie na výrub drevín

pre žiadateľa: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava

Č. j. OÚ-551/2019                                                                               V Oščadnici, dňa 15.04.2019      

 

 

R O Z H O D N U T I E

 

Obec Oščadnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe podanej žiadosti, STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava, zo dňa 19.03.2019,   podľa § 47 ods. 3, § 48 ods. 1 zákona a v súlade s ustanovením § 46  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

 

pre žiadateľa: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava 

 

A. s ú h l a s

 

na výrub 35 ks drevín a náletového  krovitého porastu o výmere 175 m2,  ktoré rastú v miestnej časti „Zagrapa“  na pozemku  KN-C č. 14165  a na brehu rieky Oščadničanka KN-C č. 171/1, 1162/1, 5758/2, 1644/1, 1693/2, 1698/14, 1698/8, 1698/20, 1698/21, 1698/22 ,  druh pozemku: trvalý trávny porast  v  k. ú. Oščadnica.

 

Jedná sa o  dreviny :

6 ks smrek obyčajný (Picea abies)   s obvodom kmeňa 44 cm až 116 cm   

14 ks jelša sivá (Alnus incana)   s obvodom kmeňa  56 cm až 151 cm

1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 48 cm

8 ks vŕba krehká (Salix euxina) s obvodom kmeňa 48 cm až 172 cm           

6 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 57 cm až 65 cm

175 m2- náletový  krovitý porast

 

  Podľa § 82 ods. 12 zákona  správny  orgán určuje nasledovné podmienky vykonávania výrubu : 

1. Výrub dreviny je potrebné zrealizovať odborným spôsobom v čase mimo hniezdneho obdobia najneskôr do 30.04.2019, alebo od 01.10.2019 do 30.04.2020.

2. Výrub bude realizovať žiadateľ.

3. Pri výrube chrániť pred poškodením ostatné  stromy, ktoré rastú v   bezprostrednej blízkosti. 

4. Drevná hmota po výrube bude využitá vlastníkom dreviny, alebo odvezená na povolené miesto zneškodnenia.

5. Konáre a zvyšky po výrube budú odvezené a využité na ďalšie zhodnotenie  do 30 dní odo dňa uskutočnenia výrubu.

 

V súlade s § 48 ods. 1 zákona správny orgán ukladá žiadateľovi  finančnú  n á h r a d u  :

Indexovanú finančnú náhradu vo výške 9.446,86 € uhraďte najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia  právoplatnosti  tohto  rozhodnutia  na účet  SK45 0900 0000 0050 7723 8765 Obce Oščadnica. 

 

O d ô v o d n e n  i  e :

 

Žiadateľ, STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava, požiadal dňa 19.03.2019 Obec Oščadnica o udelenie súhlasu na výrub 35 ks drevín a náletového  krovitého porastu o výmere 175 m2,  ktoré rastú v miestnej časti „Zagrapa“  na pozemku  KN-C č. 14165  a na brehu rieky Oščadničanka KN-C č. 171/1, 1162/1, 5758/2, 1644/1, 1693/2, 1698/14, 1698/8, 1698/20, 1698/21, 1698/22 ,  druh  pozemku: trvalý  trávny  porast  v 

k. ú. Oščadnica.

Žiadosť bola odôvodnená tým, že výrub dreviny je potrebný z dôvodu realizácie výstavby kanalizácie a vodovodu a z hľadiska BOZP na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Na základe podaného návrhu,  správny orgán písomne oznámil začatie konania a pre objektívne posúdenie veci nariadil  ústne pojednávanie spojené s  miestnym zisťovaním. Pri miestnej ohliadke dňa 02.04.2019 boli posúdené dôvody výrubu  a  premeraný obvod kmeňov vo výške 130 cm nad zemou. Bolo konštatované, že dreviny bránia realizácii výstavby predpokladanej trasy kanalizácie a vodovodu a  BOZP na stavbe „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd regiónu Stredné Kysuce“.

Jedná sa o dreviny druhu: 6 ks smrek obyčajný (Picea abies)   s obvodom kmeňa 44 cm až 116 cm,   

14 ks jelša sivá (Acer)  s obvodom kmeňa 56 cm až 151 cm, 1 ks agát biely (Robinia pseudoacacia) s obvodom kmeňa 48 cm, 8 ks vŕba krehká (Salix euxina) s obvodom kmeňa 48 cm až 172 cm,           

6 ks jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) s obvodom kmeňa 57 cm až  65 cm a 175 m2- náletový  krovitý porast.

Po vydaní súhlasu môžu byť predmetné dreviny vyrúbané.

Vzhľadom na horeuvedené skutočnosti, Obec Oščadnica rozhodla tak, ako je uvedené vo  výrokovej časti tohto rozhodnutia.

 

Poučenie:

 

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa § 53 a § 54 správneho poriadku odvolať v lehote 15 dní

od jeho doručenia. Podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie sa podáva na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal. O podanom odvolaní bude konať ako odvolací orgán Okresný úrad životného prostredia v Čadci. Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom v zmysle § 247 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.

 

                                                                                                      Ing. Marián Plevko,    starosta obce

 

Doručí sa :

  1. STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, Bratislava 
  2. SVP š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 3/834, Piešťany,  921 80
  3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o živ.prostredie, Palárikova 91, Čadca,  022 01
  4. Lesy SR, š.p., OZ Čadca, Ľudmily Podjavorinskej 2207, Čadca , 022 01

Na vedomie:

SIŽP, inšpektorát OP Žilina, Legionárska 5, P.O.BOX 163, 012 05 Žilina   

 

Dátum vloženia: 15. 4. 2019 16:32
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2019 16:35
Autor: Radoslav Kohut

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:553
TÝŽDEŇ:4210
CELKOM:1818598

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
mierny dážď 29 °C 17 °C
pondelok 15. 7. oblačno 31/18 °C
utorok 16. 7. takmer jasno 32/19 °C
streda 17. 7. jasná obloha 30/18 °C