Navigácia

Obsah

Zápis žiakov do 1. ročníka - ZŠ Ústredie

Typ: ostatné
Dňa 14. - 16.4. 2021 bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ elektronickou formou.

obrazok

OZNAM O ZÁPISE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA

 

Dňa 14. - 16.4. 2021

bude prebiehať  zápis detí do 1. ročníka ZŠ elektronickou formou

https://zsoscadnicau.edupage.org/register/

 

(elektronicky vyplnenú prihlášku bude evidovať škola, nemusíte ju vytlačiť)

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podľa zákona 245/2008 Z.z. prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši 6. rok veku k 31. 8. 2021, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Pri evidencii údajov v elektronickej prihláške si skontrolujte údaje s nasledovnými dokumentami:

Rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov UPOZORNENIE: pri vypĺňaní prihlášky dbajte prosím na správnu diakritiku

Overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami dieťaťa sa uskutoční v priebehu mesiaca máj. Budeme vás telefonicky kontaktovať.

POZOR! Podľa zákona 245/2008 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2021 a podľa §5 ods. 3 zákona 596/2003 účinného od 1.1.2021   riaditeľ základnej školy nemá   kompetenciu   rozhodovať o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa.

Riaditeľ materskej školy môže pred zápisom na povinnú školskú dochádzku odporúčať pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Odklad povinnej školskej dochádzky po novom nie je možný, ale nahrádza ho pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania (dieťa naďalej navštevuje materskú školu).

Pomôcky: 

Škola zabezpečí zakúpenie sady   nasledovných povinných pracovných zošitov do 1.ročníka:

Produkty vydavateľstva AITEC

Písanie pre 1. ročník ZŠ – sada povinných zošitov na nácvik písania, zošit na nácvik písania čísel

Cena za sadu 10 eur – prosíme uhradiť pri nástupe do školy v septembri.

Taktiež Vám ponúkame nepovinnú sadu pomôcok a zošitov (farebné papiere, výkresy, štetce, zošity s linajkami, tuš, guma ...), ktoré Vám zabezpečí škola v hodnote 6 eur na žiaka. Záujem vyplňte v elektronickej prihláške. Tieto pomôcky budú pripravené pri nástupe do školy a prevezmete si ich od triednych učiteľov.

 

Naša škola ponúka žiakom:

 

  • vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký, ruský jazyk od 7. ročníka)
  • prácu s nadanými deťmi v rôznych oblastiach športu a kultúry
  • vytváranie    podmienok    pre     vzdelávanie     a prácu     s integrovanými deťmi (pôsobenie školského špeciálneho pedagóga)
  • vyučovanie    prostredníctvom    nových    inovačných    a netradičných    metód a foriem (zážitkové učenie, projektové vyučovanie, interaktívne vyučovanie, učenie v prírode...)
  • kvalitné materiálno technické vybavenie odborných učební a tried
  • zapájanie detí do rôznych krúžkov a voľnočasových aktivít
  • organizovanie školských aktivít v spolupráci deti a učitelia (školský parlament)
  • spoluprácu so základnou umeleckou školou (odbor hudobný, výtvarný) a jazykovou školou GLOBE
  • zverejňovanie výsledkov práce s deťmi (vydávanie školského časopisu)
  • elektronickú žiacku knižku a elektronický školský informačný systém Edupage

 

Rodičia sa môžu informovať o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov prostredníctvom konzultačných hodín, dní otvorených dverí a školskej internetovej stránky.

 

Mgr. Veronika Mačuhová, riaditeľka školy


Vytvorené: 31. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 31. 3. 2021 07:21
Autor: Radoslav Kohut