Obsah

Oznam

Typ: ostatné
od Okresného úradu Čadca, pozemkový a lesný odbor

Žiadosť o dôsledné dodržiavanie ustanovení §3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane

a využívaní poľnohospodárskej pôdy - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, citujem:

 

„Každý   vlastník   poľnohospodárskej   pôdy  (ďalej   len  vlastník")   alebo   nájomca   a správca  poľnohospodárskej pôdy (ďalej len  „užívate/"') je  povinný

 

  1. vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností   a funkcií   poľnohospodárskej   pôdy   a na   ochranu   pred   jej   poškodením  a degradáciou,
  2. predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
  3. zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
  4. usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou v katastri. "

 

Riadnym plnením zákonom stanovených povinností sa predíde konaniu vo veci priestupkov a ukladaniu pokút zo strany OU Čadca, PLO.


Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2019 16:03
Autor: Radoslav Kohut