Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE PRIAMYM PRENÁJMOM

Registratúrna značka:

Obec Oščadnica týmto zverejňuje zámer priameho prenájmu definovaného v uznesení č. 47/2012 zo dňa 15.12.2012. Lehota na doručenie prípadných cenových ponúk záujemcov je 30.07.2013 do 10:00 hod. Obálku s označením „NEOTVÁRAŤ – prenájom časti pozemku č. 3/2 – cenová ponuka“ je potrebné doručiť osobne alebo poštou na Obecný úrad v Oščadnici, so sídlom Námestie M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica.

UZNESENIE OZ č. 47/2012 zo dňa 15.12.2012

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici

a.) p r e r o k o v a l o

žiadosť p. Lenky Kučeríkovej, bytom Oščadnica č. 966, 023 01 Oščadnica o prenájom časti parcely

č. 3/2 v k. ú. Oščadnica- spevnená plocha o výmere 20 m2 za účelom postavenia predajného stánku so syrovými výrobkami.

b.) s c h v a ľ u j e

prenájom časti parcely č. 3/2 v k. ú. Oščadnica - spevnená plocha o výmere 20 m2 za účelom postavenia predajného stánku so syrovými výrobkami p. Lenke Kučeríkovej, bytom Oščadnica č. 966, 023 01 Oščadnica za podmienky dodržania schválených zásad hospodárenia a nakladania s majetkom.

V Oščadnica dňa 15.07.2013
Ing. Marián Plevko

starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu