Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy.

OBEC  OŠČADNICA, Nám. M.Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 19. decembra 2017 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.

Obec Oščadnica § 25 ods. 1, § 20 ods. 11  zákona č. 596/2003 Z. z.  v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje

 

v ý z v u

na voľby členov  Rady školy

pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374

a na delegovanie zástupcov  zriaďovateľa do rady školy.

 

Uzávierka výzvy je 28.novembra 2017.

Počet členov rady školy /§ 25 ods. 2/:       11

Zloženie rady školy /§ 25 ods. 5 a 7/:  

                          1 zvolený zástupca ped. zam. ZŠ

                          1 zvolený zástupca ped. zam. MŠ

                          1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ

                          3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ

                          1 zvolený zástupca rodičov detí MŠ ( zvolení zástupcovia rodičov nesmú byť zamestnancami ZŠ s MŠ)

                         4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (nemusia byť poslanci OZ).

 

V Oščadnici    7. novembra 2017    

Ing. Marián Plevko, starosta obce

Zodpovedá: Radoslav Kohut