Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výzva na voľby členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa

Registratúrna značka:

Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 15. decembra 2013 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Obec Oščadnica v zmysle § 25 ods. 1, § 20 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje
v ý z v u
na voľby členov do rady školy
pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa .
Uzávierka výzvy je 30. novembra 2013.
Počet členov rady školy /§ 25 ods. 2/: 11
Zloženie rady školy /§ 25 ods. 5 a 7/:
1 zvolený zástupca ped. zam. ZŠ
1 zvolený zástupca ped. zam. MŠ
1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ
3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ
1 zvolený zástupca rodičov detí MŠ ( zvolení zástupcovia rodičov nesmú byť zamestnancami ZŠ s MŠ)
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (nemusia byť poslanci OZ).
V Oščadnici 15. novembra 2013
Ing. Marián Plevko
starosta obce
Podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov končí dňa 15. decembra 2013 funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
Obec Oščadnica v zmysle § 25 ods. 1, § 20 ods. 11 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004 v znení neskorších predpisov, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje:
v ý z v u na voľby členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa .

Uzávierka výzvy je 30. novembra 2013.

Počet členov rady školy /§ 25 ods. 2/: 11
Zloženie rady školy /§ 25 ods. 5 a 7/:
1 zvolený zástupca ped. zam. ZŠ
1 zvolený zástupca ped. zam. MŠ1 zvolený zástupca ostatných zamestnancov ZŠ s MŠ
3 zvolení zástupcovia rodičov žiakov ZŠ
1 zvolený zástupca rodičov detí MŠ ( zvolení zástupcovia rodičov nesmú byť zamestnancami ZŠ s MŠ)
4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa (nemusia byť poslanci OZ).

V Oščadnici 15. novembra 2013
Ing. Marián Plevko
starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu