Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Vyhlásenie mimoriadnej situácie dňa 15.01.2019 o 11:30 hod.

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE

V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti kvôli dlhotrvajúcemu intenzívnemu sneženiu v kombinácii so silným vetrom vo vyšších polohách obce a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec Oščadnica podľa § 15 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

dňa 15.01.2019 o 11:30 hod. na území obce Oščadnica mimoriadnu situáciu.

 

Počas obdobia ohrozenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti budú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia, činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a opatrenia na záchranu života, zdravia a majetku – vykonávaním záchranných prác.

 

Na ohrozenom území ustanovujem tieto režimové opatrenia:

 

-           zabezpečiť prístup pre zásobovanie k jednotlivým predajniam,

-           zabezpečiť prístup k zastávkam SAD a zastávke ŽSR,

-           sprístupniť všetky lokality pre záchranné a pohotovostné služby,

-           sprístupniť MK v neprístupných lokalitách (Rovne, Svancari, Vreščovka, Zadedová, Komanovky, Haladeji, Moskáli)

-           vyčistiť a sprístupniť chodník okolo cesty III. triedy,

-           odľahčovanie striech verejnoprospešných budov podľa dôležitosti poradia.

 

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

 

V Oščadnici 15.01.2019

 

                                                                                                   Ing. Marián Plevko, starosta obce

Zodpovedá: Radoslav Kohut