Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou - Oščadnica 1374

Registratúrna značka:


OBEC OŠČADNICA

podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, Oščadnica 1374

s predpokladaným nástupom od 1. júla 2016

1. Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky ( podľa § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch):

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované na druh a typ školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
  • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.
  • vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

2. Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.
 • orientácia v aktuálnych otázkach školskej výchovy a vzdelávania
  • základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky
  • znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
  • základy práce s počítačom a schopnosť používať internet
  • riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
  • predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ Oščadnica 1374 podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.
  • výsledky dosahované v odbornej práci - napr. metodická práca, publikovanie, úspešne zrealizované projekty z oblasti výchovy a vzdelávania a pod. (potrebné zdokladovať)
  • referencie z predchádzajúcej praxe
  • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
  • vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

3. Zoznam požadovaných dokladov

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
  • overené kópie dokladov o vzdelaní
  • doklad o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady
  • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
  • štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom na referenčnú osobu)
  • písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja ZŠ s MŠ ( 3-4 normostrany A4/
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
  • ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
  • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

4. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní

Prihlášku do výberového konania a požadované doklady zašlite

na adresu: Obecný úrad Oščadnica, Námestie M. Bernáta 745, 023 01 Oščadnica

alebo doručte osobne do podateľne Obecného úradu v Oščadnici

najneskôr do 6.júna 2016 do 14:00 hod.

Obálku označte heslom „ VK - riaditeľ ZŠ s MŠ Oščadnica 1374, –„ NEOTVÁRAŤ„ s uvedením odosielateľa.

Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady, alebo budú doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Ďalšie informácie: Obec Oščadnica, 041/7079460, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

V Oščadnici 05.05.2016 Ing. Marián Plevko, starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu