Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 2019

OBEC   OŠČADNICA

   Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica

 

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (,,Zákon“) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (ďalej ,,Nariadenie“).

 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV

ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 2019

v obci Oščadnica  :  12,38 %

  • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1
  • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci Oščadnica (za rok 2019)       a pre rok 2020 je nasledovná:

 

Ako východiskový rok  úrovne vytriedenia komunálneho odpadu pre rok 2020 sa berie rok 2019.

Podľa prílohy č. 1 nariadenia sú sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov nasledujúce:

 

 

Polož ka

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1     poplatok obce

 

2019

 

2020

2021

a nasl. roky

1

x < 10

17

26

33

2

10 < x <= 20

12

24

30

3

20 < x <= 30

10

22

27

4

30 < x <= 40

8

13

22

5

40 < x <= 50

7

12

18

6

50 < x <= 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

Z tabuľky je zrejmé, že obce s nízkou úrovňou triedenia komunálneho odpadu budú platiť niekoľkonásobne viac ako obce s dostatočne vysokou úrovňou triedenia odpadov. Predmetné zodpovedá hlavnému účelu tohto zákona – motivovať k triedeniu komunálneho odpadu.

vypracoval : Ing. Peter Zeljenka,  prednosta OcÚ Oščadnica

Zodpovedá: Radoslav Kohut