Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

POZVÁNKA na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Registratúrna značka:


P O Z V Á N K A

na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,

ktoré sa bude konať dňa 30. novembra 2015 (pondelok) o 15.00 hod.

v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie zriadenia vecného bremena na pozemku KN 2681 v k.ú. Oščadnica v prospech vlastníkov RD č. 1187 – 2 parkovacie miesta.
4. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica – Miestne združenie CR Oščadnica – Jánske ohne.
5. Vyhlásenie zámeru predaja majetku podľa osobitného zreteľa - parcely č. KN 7369/8, zastavaná plocha vo výmer 31 m2 a KN 7369/9 zastavaná plocha vo výmere 35 m2.
6. Prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Oščadnica – Športcentrum Oščadnica s.r.o. – Lyžiarske preteky o pohár starostu obce.
7. Diskusia.
8. Záver

Ing. Marián Plevko

starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu