Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2016

Registratúrna značka:

P O Z V Á N K A
na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2016 (pondelok) o 14.00 hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Informácia o zrealizovaných, podaných a pripravovaných projektoch.
4. Prerokovanie prevodu majetku obce – časti parcely C-KN 4538 v k. ú. Oščadnica
o výmere 344 m² a parcely C-KN 4533/2 v k. ú. Oščadnica o výmere 98 m² podľa § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, definovaného v uznesení č. 20/2016 zo dňa
28.06.2016.
5. Diskusia.
6. Záver.
Ing. Marián Plevko
starosta obce
V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bola pozvánka s návrhom programu 4. zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli
Obce Oščadnica dňa 21.09.2016 o 15:00 hod.

P O Z V Á N K A

Zodpovedá: Správce Webu