Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici

P O Z V Á N K A

na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,

ktoré sa bude konať

dňa 24. októbra 2019 (štvrtok) o 13:00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:

 

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola plnenia uznesení.
 3. Schválenie prevodu majetku obce priamym prevodom – parcela C-KN 2011/51 o výmere 63 m²  v k. ú. Oščadnica na základe vyhodnotenia doručených cenových ponúk.
 4. Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN č. 1634/1 o výmere 39 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (NDS, a. s.).
 5. Schválenie prevodu majetku obce – parcely C-KN č. 1564/3 – zastavaná  plocha a nádvorie o výmere 109 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Horeličan).
 6. Schválenie prevodu majetku obce – parciel C-KN č. 1568/1 o výmere 9 m², C-KN č. 1569/1 o výmere 187 m², C-KN č. 1571/3 o výmere 8 m² a C-KN č. 1568/4 o výmere 85 m² v k. ú. Oščadnica z dôvodu hodného osobitného zreteľa (p. Jurga).
 7. Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 6654/8 o výmere 25 m² v k. ú. Oščadnica.
 8. Prerokovanie a schválenie návrhu mimosúdnej dohody k parcele 6652/2 o výmere 101 m² v k. ú. Oščadnica.
 9. Prerokovanie žiadosti Jozefa Hamacka a manželky Margity, Oščadnica 905, 023 01 o odpredaj pozemkov C-KN č. 6618/2 o výmere 17 m², C-KN č. 6620 o výmere 542 m² a C-KN č. 6621/1 o výmere 397 m² v k. ú. Oščadnica Obci Oščadnica.
 10. Prerokovanie Programu starostlivosti o seniorov.
 11. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.
 12. Diskusia.
 13. Záver.                          

 

                                                                                                           Ing. Marián Plevko, starosta obce

V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola pozvánka s návrhom programu zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli Obce Oščadnica dňa 18.10.201915:30 hod.

Zodpovedá: Radoslav Kohut