Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

POZVÁNKA na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2016

Registratúrna značka:

OBEC OŠČADNICA
Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
V Oščadnici 06.06.2016 č. j.: 1327/2016
P O Z V Á N K A
na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,
ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2016 (piatok) o 15.00 hod.
v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie návrhu Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
v Oščadnici a prerokovanie návrhu Obecnej rady pri OZ o úprave platu starostu.
4. Prerokovanie kúpy osobného motorového vozidla 4x4 pre potreby obce Oščadnica
a odpredaj osobného motorového vozidla Audi A3, ev. č. CA234BE.
5. Schválenie kúpy pozemku KN-C č. 14053/3 – trvalý trávnatý porast o výmere 751 m2,
v k. ú. Oščadnica za účelom výstavby rozhľadne.
6. Diskusia.
7. Záver.
Ing. Marián Plevko
starosta obce
V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov bola pozvánka s návrhom programu 2. zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli
Obce Oščadnica dňa 06.06.2016 o 15:00 hod. ...................

OBEC OŠČADNICA

Zodpovedá: Správce Webu