Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 30. apríla 2019 (utorok) o 14:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení.
3. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za r. 2018.
4. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku OZ.
5. Vyhlásenie spôsobu prevodu parcely C-KN č. 1564/3 o výmere 109 m² v k. ú. Oščadnica.
6. Prerokovanie žiadosti p. Eriky Zborovančíkovej, Oščadnica č. 1911 o zníženie nájomného.
7. Diskusia.
8. Záver.

Ing. Marián Plevko
starosta obce

Zodpovedá: Radoslav Kohut