Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

POZVÁNKA na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 11. marca 2016.

Registratúrna značka:

P O Z V Á N K A

na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,

ktoré sa bude konať dňa 11. marca 2016 (piatok) o 15.00 hod.

v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Prerokovanie návrhu zmeny predmetu činnosti a zmeny názvu zariadení školského stravovania v obci Oščadnica.
4. Prerokovanie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti pre budovu Obecného úradu v Oščadnici“.
5. Diskusia.
6. Záver.

Ing. Marián Plevko, starosta obce

V súlade s § 12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bola pozvánka s návrhom programu 1. zasadnutia OZ vyvesená na Úradnej tabuli Obce Oščadnica dňa 07.03.2016 o 15:30 hod.

Zodpovedá: Správce Webu