Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie  od 1.9. 2019

Základná škola s materskou školou, Oščadnica 1374

 

Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie  od 1.9. 2019

 

Veková skupina stravníkov

Desiata

Obed

Olovrant

Nákup potravín

 

2.finančné pásmo

Čiastočné režijné náklady

Stravný lístok celkom

 

Dotácia na stravu

Úhrada

zákonného zástupcu

dieťa MŠ

(2-5 rokov)

0,36

0,85

0,24

1,45

0,10

1,55

0,-

1,55

dieťa MŠ

(2-5 rokov)

-hmotná núdza

0,36

0,85

0,24

1,45

0,10

1,55

1,20

0,35

dieťa MŠ

(5 -6 rokov)

- predškolák, t.j. 5 rokov dovŕši k 31.8.

0,36

0,85

0,24

1,45

0,10

1,55

1,20

0,35

žiak ZŠ

 I. stupeň

 

1,15

 

1,15

0,10

1,25

1,20

0,05

žiak ZŠ

II. stupeň

 

1,23

 

1,23

0,10

1,33

1,20

0,13

zamestnanci  ZŠ s MŠ a ostatní dospelí stravníci

 

1,33

 

1,33

1,27

2,60

0,-

2,60

 

  • Zákonný zástupca dieťaťa/ žiaka uhrádza príspevok na stravovanie mesačne vopred,  najneskôr do 28. dňa v mesiaci na účet školskej jedálne (číslo účtu viď. zápisný lístok ), resp. v hotovosti u pani vedúcej ŠJ.
  • Zákonný zástupca, ktorý má nárok na dotáciu na stravu, je taktiež povinný uhradiť mesačne vopred, najneskôr do 28. dňa v mesiaci  na účet školskej jedálne (číslo účtu viď. zápisný lístok ), resp. v hotovosti u pani vedúcej ŠJ paušálnu zálohovú platbu za neodhlásené obedy vo výške 5€mesačne, resp. jednorázovo 50€ na celý školský rok.
  • Úhrada zákonného zástupcu dieťaťa sa znižuje o poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom o 1,20 € podľa osobitného predpisu iba v prípade, ak sú splnené obidve podmienky súčasne, t.j. dieťa/žiak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie obed.
  • V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole je povinnosťou zákonného  zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy deň vopred  (on-line  na web. stránke jedálne, prostredníctvom SMS na tel.č. uvedenom v zápisnom lístku, prípadne osobne v ŠJ. )  
  • Len v prípade náhleho ochorenia dieťaťa/žiaka bude možné v daný deň odhlásiť dieťa/žiaka najneskôr do 5:30 hod. ráno.
  • Za neodhlásenú stravu sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom neposkytuje.
  • Ak zákonný zástupca neodhlási dieťa/žiaka  v stanovenom termíne, je povinný uhradiť stravný lístok v plnej výške, zároveň  má právo v prvý deň neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole odobrať si túto stravu do obedára.
  • Preplatky zo zálohových platieb (5€ mesačne/ resp. 50€ jednorázovo) budú zákonným zástupcom vrátené k 30.06. príslušného šk.roka.

 

V prípade záujmu o obedy od 1.9. 2019 doplňte:

 

Meno žiaka:..........................................   Trieda: .............  Podpis rodiča:.....................................................

 

Prosíme, doplnené tlačivo vrátiť do ZŠ – triednej pani učiteľke do 26.júna 2019.

 

Zápisné lístky pre stravníkov budú k dispozícii od 20.augusta 2019 u pani vedúcej ŠJ, kde si ich môžu rodičia vyzdvihnúť.

 

 

Mgr. Anna Jarabicová, riaditeľka školy

 

Zodpovedá: Radoslav Kohut