Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

P O Z V Á N K A na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2015 (utorok) o 15.30 hod.

Registratúrna značka:

P O Z V Á N K A na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2015 (utorok) o 15.30 hod. v rokovacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice

2. Kontrola plnenia uznesení OZ.

3. Schválenie Záverečného účtu obce Oščadnica a rozpočtového hospodárenia za rok 2014.

4. Prerokovanie zmluvy o budúcej zmluve medzi Obcou Oščadnica ako budúcim kupujúcim a Jánom Liptákom a Stanislavou Liptákovou ako budúcimi predávajúcimi zo dňa 18. 2. 2015 a schválenie nadobudnutia nehnuteľného majetku – pozemkov o výmere 47 m² a 79,622 m² vzniknutých odčlenením od pozemkov parc. č. 4656 a č. 4657 zapísaných na liste vlastníctva č. 8396 a oporného múru na základe kúpnej zmluvy medzi Obcou Oščadnica ako kupujúcim a Jánom Liptákom a Stanislavou Liptákovou ako predávajúcimi

5. Schválenie zámeny pozemku KN-C 6654/7 o výmere 26,0 m² vo vlastníctve Obce Oščadnica za časť pozemku KN-C 1966/2 o výmere 5,0 m2 a 1967/2 o výmere 21,0 m², vlastník Vladimír Kočar a manželka Vlasta, bytom Radničné nám. 29, Bardejov.

6. Diskusia.

7. Záver

Ing. Marián Plevko

starosta obce

Zodpovedá: Správce Webu