Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie pre kandidátov - VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica - výber

Registratúrna značka:

§ 3
Plochy na vylepovanie volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách v Obci Ošèadnica a na zariadeniach v majetku Obce Ošèadnica je poèas
predvolebnej kampane možné vylepova plagáty len na drevených vývesných plochách pri autobusových
zastávkach, v propagaèných vývesných skrinkách na Námestí M. Bernáta, ako aj na iných obecných
informaèných plochách, urèených osobitne na tento úèel.
2) Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách nie je dovolené a zakladá dôvod na
vyvodenie sankcií voèi porušovate¾ovi tohto VZN.
§ 4
Vylepovanie plagátov a údržba plôch urèených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov poèas predvolebnej kampane na plochách urèených na
vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho
náklady.
2) Zodpovednos za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3) Údržba plôch, urèených na vylepovanie plagátov, je vecou Obce Ošèadnica a Obec ju vykoná spravidla do
10 dní po uskutoènení volieb alebo referenda.
§ 5
Vedenie predvolebnej kampane v káblovej televízii
1) V KTV môže kandidujúci subjekt umiestni obrazový vstup v trvaní 1x 3 min. v rámci vytvoreného
samostatného bloku „Komunálne vo¾by 2010“, ktorý bude zaradený vo vysielacej štruktúre KTV za bodom
„OZNAMY“, poèas predvolebnej kampane bezplatne.
§ 6
Obmedzenia
1) Bez súhlasu majite¾a je zakázané vylepova volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných
domov, na vstupných bránach, na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na ståpoch
verejného osvetlenia, na prístreškoch a ïalších súèastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach,
telefónnych búdkach a na iných verejnoprospešných zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používa vlastné plochy, zhotovené napr. z lisovaného
drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestòova na území obce.
Obec Ošèadnica si vyhradzuje právo takéto propagaèné prostriedky odstráni na náklady toho, kto ich
rozmiestnil.
3) Obec Ošèadnica si vyhradzuje právo uverejnenie obrazovej alebo textovej informácie odmietnu, ak tieto
nezodpovedajú zásadám spoloènosou uznávaných a všeobecne platných dobrých mravov, slušnosti a
morálky.
Úplné znenie VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica nájdete v sekcii Úradné dokumenty / VZN Obce.

§ 3 - Plochy na vylepovanie volebných plagátov
1) Na verejných priestranstvách v Obci Oščadnica a na zariadeniach v majetku Obce Oščadnica je počas predvolebnej kampane možné vylepovať plagáty len na drevených vývesných plochách pri autobusových zastávkach, v propagačných vývesných skrinkách na Námestí M. Bernáta, ako aj na iných obecných informačných plochách, určených osobitne na tento účel.
2) Vylepovanie volebných plagátov na iných obecných plochách nie je dovolené a zakladá dôvod na vyvodenie sankcií voči porušovateľovi tohto VZN.

§ 4 - Vylepovanie plagátov a údržba plôch určených na vylepovanie plagátov
1) Vylepovanie a údržba volebných plagátov počas predvolebnej kampane na plochách určených na vylepovanie plagátov, vyhradených týmto VZN, je vecou každého kandidujúceho subjektu, a ide na jeho náklady.
2) Zodpovednosť za obsah volebných plagátov nesie príslušný kandidujúci subjekt.
3) Údržba plôch, určených na vylepovanie plagátov, je vecou Obce Oščadnica a Obec ju vykoná spravidla do 10 dní po uskutočnení volieb alebo referenda.

§ 5 - Vedenie predvolebnej kampane v káblovej televízii
1) V KTV môže kandidujúci subjekt umiestniť obrazový vstup v trvaní 1x 3 min. v rámci vytvoreného samostatného bloku „Komunálne voľby 2010“, ktorý bude zaradený vo vysielacej štruktúre KTV za bodom „OZNAMY“, počas predvolebnej kampane bezplatne.

§ 6 - Obmedzenia
1) Bez súhlasu majiteľa je zakázané vylepovať volebné plagáty na vchodových dverách a stenách obytných domov, na vstupných bránach, na vonkajšej strane výkladov obchodov a prevádzok služieb, na stĺpoch verejného osvetlenia, na prístreškoch a ďalších súčastiach autobusových zastávok, na stromoch, zábradliach, telefónnych búdkach a na iných verejnoprospešných zariadeniach.
2) Je zakázané na vylepovanie volebných plagátov používať vlastné plochy, zhotovené napr. z lisovaného drevovláknitého a podobného materiálu alebo plastu a tieto rôznym spôsobom umiestňovať na území obce. Obec Oščadnica si vyhradzuje právo takéto propagačné prostriedky odstrániť na náklady toho, kto ich rozmiestnil.
3) Obec Oščadnica si vyhradzuje právo uverejnenie obrazovej alebo textovej informácie odmietnuť, ak tieto nezodpovedajú zásadám spoločnosťou uznávaných a všeobecne platných dobrých mravov, slušnosti a morálky.

Zodpovedá: Správce Webu