Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Návrh všeobecného záväzného nariadenia O b c e Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Registratúrna značka:


Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Zodpovedá: Správce Webu