Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach na rok 2018

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
- termín zverejnenia : 28.11.2017
 
NÁVRH- Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2018
 
Zodpovedá: Správce Webu