Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. xxxxxxxx o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č.  xxxxxxxx  o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby vo formáte .pdf

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Termín zverejnenia: 25.02.2019

Zodpovedá: Radoslav Kohut