Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Nastavenie veľkosti písma
Zmenšiť písmo o 10%
Zväčšiť písmo o 10%
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK

Úradná tabuľa


Úradné oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Stavebné povolenie OÚ-463-2019-GL - Mgr. Štefan Ignačák21.05.201906.06.2019
Stavebné povolenie - DomHMT plus, s. r. o..pdf10.05.201926.05.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici25.04.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Hlasovací preukaz - informácie10.04.2019
Záverečný účet obce za rok 201805.04.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Európskeho parlamentu v roku 201919.03.2019
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 13. marca 201906.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča11.02.2019
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu11.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu – oznámenie volebných okrskov11.02.2019
Voľby Prezidenta SR – oznámenie volebných okrskov11.02.2019
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - voľby konané dňa 16. marca 201911.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Prezidenta SR v roku 201931.01.2019
Odvolanie mimoriadnej situácie17.01.2019
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky16.01.2019
Informácia pre voliča - voľby prezidenta Slovenskej republiky16.01.2019
Vyhlásenie mimoriadnej situácie dňa 15.01.2019 o 11:30 hod.15.01.2019
Vyhlásenie mimoriadnej situácie Okresným úradom Čadca15.01.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 14:00 hod.06.12.2018
Výsledky komunálnych volieb do orgánov samospráv - 201813.11.2018
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií27.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oščadnici27.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce O Š Č A D N I C A27.09.2018
Oznam podľa § 171, ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva + kontakt na doručovanie oznámenia o delegovaní do miestnej a okrskovej komisie11.09.2018
Volebné okrsky - komunálne voľby 201810.09.2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce Oščadnica13.08.2018
OZNAM o podmienkach výkonu volebného práva13.08.2018
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov13.08.2018
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí11.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča11.07.2018
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 15.00 hod.21.06.2018
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2018 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici.09.05.2018
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici08.03.2018
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE04.01.2018
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 14.30 hod.08.12.2017
NÁVRH - Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica28.11.2017
Návrh rozpočtu Obce Oščadnica - zverejnené 28.11.201728.11.2017
NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach na rok 201828.11.2017
Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy.07.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča02.10.2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja02.10.2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja02.10.2017
P O Z V Á N K A na 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 27. septembra 2017 (streda) o 14.30 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v OščadniciE22.09.201723.09.2020
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 201721.08.2017
Voľby do vyšších územných celkov 201707.07.2017
Pozvánka na na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva18.06.2017
Zámer prenájmu majetku obce06.06.2017
Zámer prevodu majetku06.06.2017
Zámer prevodu majetku06.06.2017
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ11.04.2017
POZVÁNKA na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 27.3.201722.03.2017
Návrh rozpočtu obce 2009 - výhľad 2010-201110.03.2017
Programový rozpočet obce Oščadnica (r. 2009 - 2011)10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 200810.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 200910.03.2017
Rekonštrukcia Námestia M. Bernáta10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na II. polrok 201110.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 201010.03.2017
Skutočné čerpanie rozpočtu 2010 - príjmy10.03.2017
Skutočné čerpanie rozpočtu 2010 - výdavky10.03.2017
Rozpis výdavkov rozpočtu obce Oščadnica podľa programov na obdobie 2011-1310.03.2017
Hodnotenie merateľných ukazovateľov v programoch rozpočtu obce Oščadnica r. 201010.03.2017
Hodnotenie plnenia programov obce Oščadnica za r. 2010 v eurách10.03.2017
Parametre úveru pre obec Oščadnica10.03.2017
Zmeny rozpočtu obce za rok 2011 v €10.03.2017
Rozpis výdavkov rozpočtu obce Oščadnica podľa programov na obdobie 201110.03.2017
Návrh rozpočtu 201210.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na I. polrok 201210.03.2017
Plochy na vylepovanie volebných plagátov10.03.2017
Záverečný účet obce Oščadnica za rok 201110.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na II. polrok 201210.03.2017
Návrh - hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva10.03.2017
Informácia o pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd10.03.2017
Základné informácie – kanalizácia Oščadnica10.03.2017
Materiály na rokovanie OZ k zmene rozpočtu na rok 201210.03.2017
Poďakovania sponzorom Mikulášskeho podujatia10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na I. polrok 201310.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce10.03.2017
Zámer prevodu majetku obce10.03.2017
Návrh úpravy rozpočtu obce Oščadnica 201310.03.2017
Oznámenie pre kandidátov - VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica - výber10.03.2017
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE PRIAMYM PRENÁJMOM10.03.2017
Výstraha SHMÚ10.03.2017
Zámer prevodu majetku obce priamym predajom10.03.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky10.03.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica“21.12.2016
POZVÁNKA na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 11. marca 2016.11.03.2016
Voľby do NR SR v termíne 5.3.2016 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený a súhrnné informácie05.03.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou01.07.2015
P O Z V Á N K A na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2015 (utorok) o 15.30 hod.30.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce04.05.2015
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady29.11.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 201415.11.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce a poslancov v Oščadnici 15. novembra 201415.11.2014
OZNÁMENIE - Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy OBCE OŠČADNICA konaných dňa 15.11.201415.11.2014
Počet obyvateľov obce Oščadnica07.07.2014
Voľby do Európskeho parlamentu 201424.05.2014
Vydávanie voličských preukazov14.03.2014
Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky19.12.2013
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.29.11.2013
ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 201309.11.2013
ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 201309.11.2013
Obec Oščadnica zverejňuje zámer kúpy pozemku v zmysle Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení predkupného práva.12.04.2013
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE PRIAMYM PRENÁJMOM15.12.2012
Vyučovanie na Základnej škole Oščadnica – Nižný koniec29.11.2012
Materiály na rokovanie OZ k rozpočtu na rok 201329.11.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania22.05.2012
Záverečné stanovisko:02.05.2011
Multifunkčná plocha pod Starou farou27.04.2011
Počet obyvateľov Obce Oščadnica01.04.2011
Protipovodňové opatrenia v Obci Oščadnica31.03.2011
Návrh rozpočtu obce Oščadnica na roky 2011-201310.02.2011
Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy OBCE OŠČADNICA27.11.2010
Zoznam projektov spolufinancovaných EÚ24.05.2010
Programový rozpočet obce Oščadnica na r.201011.12.2009
Výsledky komunálnych volieb zo dňa 2. 12. 200602.12.2006

Iné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU05.04.2019
NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č.  xxxxxxxx o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby25.02.2019
Akčné plány ochrany pred hlukom30.01.2019
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov20.12.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica č. xx/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica27.11.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: xx/201827.11.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica č. xx/2018 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica27.11.2018
Návrh: Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 Obce Oščadnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica27.11.2018
Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2019 až 202127.11.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 obce Oščadnica a jej RO27.11.2018
Záverečný účet obce Oščadnica za rok 2017 - Návrh31.05.2018
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU30.05.2017
Záverečný účet obce za rok 201623.05.2017
Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb INTERREG Poľsko - Slovensko - DRS28.04.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa27.04.2017
Výzva na predloženie ponuky11.04.2017
Prevádzkový poriadok pohrebiska10.03.2017
Separovaný zber TKO v Oščadnici10.03.2017
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja10.03.2017
Štatút obce10.03.2017
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva10.03.2017
Záverečný účet obce za rok 201210.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE10.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 Obce Oščadnica a jej RO10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE10.03.2017
Návrh - Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 201310.03.2017
INFORMÁCIA PRE VOLIČA10.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 Obce Oščadnica a jej RO10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica a rozpočtové hospodárenie za rok 201410.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 Obce Oščadnica a jej RO10.03.2017
Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2016 až 201810.03.2017
Nájomná zmluva č. 2/N/201510.03.2017
Návrh Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/201310.03.2017
Návrh všeobecného záväzného nariadenia O b c e Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady10.03.2017
Návrh Programu rozvoja obce Oščadnica na roky 2015-202010.03.2017
PROGRAM ROZVOJA OBCE OŠČADNICA NA R. 2015-202010.03.2017
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 201510.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA10.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce10.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA30.01.2017
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO30.11.2016
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 201626.09.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou - Oščadnica 137401.07.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy - Ústredie 760, Oščadnica01.07.2016
POZVÁNKA na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 28. júna 201628.06.2016
POZVÁNKA na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 201610.06.2016
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie05.03.2016
POZVÁNKA na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva30.11.2015
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA30.11.2015
PROJEKTY EÚ30.09.2015
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov č.130.09.2015
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov č.230.09.2015
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov15.11.2014
WIFI internet v Oščadnici01.08.2014
Výzva na voľby členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa15.12.2013
NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA 29/2013 zo dňa 27.09.201327.09.2013
Zámer prevodu majetku obce priamym predajom27.08.2012
20. ročník Oščadnickej heligónky27.05.2012
Zásady odmeňovania poslancov OZ01.04.2010
◄ SPÄŤ NA PONUKUSPÄŤ NA ŠTANDARDNÚ PODOBU STRÁNOK