Oščadnica - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Oščadnica je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Oščadnica
Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica
zastúpené: Ing. Plevko Marián – starosta obce
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0050 7723 8765
IČO: 00314170
DIČ: 2020421513
Telefón: +421 41 707 94 60
Fax: +421  (0)41/43 821 74
www: www.oscadnica.sk
email: oscadnica@oscadnica.sk


Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Oščadnica v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Oščadnica , resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk.