Navigácia

Obsah

 

                 

 

„Európsky fond regionálneho rozvoja“

 

Obec Oščadnica realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v súbore opatrení vedúcich k  zvýšeniu energetickej efektívnosti, resp. zníženiu energetickej náročnosti budovy Obecného úradu

 

Názov projektu

Zvýšenie energetickej efektívnosti pre budovu Obecného úradu v Oščadnici

Hlavný cieľ projektu

Zabezpečenie maximálnej úspory v spotrebe energií znížením energetickej náročnosti budovy obecného úradu

Kontrahovaná výška NFP

126 927,07 EUR

Webové sídlo RO

www.op-kzp.sk

Webové sídlo SO

www.siea.sk

Webové sídlo CKO

www.partnerskadohoda.gov.sk