Navigácia

Obsah

Projekty s podporou EU

logo - Polsko_Slovensko

 

 

 

Obec Oščadnica ako partner projektu č. 3 realizuje projekt s názvom:

 „Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy“,  ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, Prioritná os č. 1: „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 

Vedúci partner: Mesto Krásno nad Kysucou

Partneri projektu: Gmina Rajcza, Gmina Milówka, Obec Oščadnica a Obec Dunajov

Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0056/16

 

Projekt sa týka vybudovania cyklotrasy cez partnerské obce.

 

Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 3 576 738,44 Eur, výška schválených výdavkov pre Obec Oščadnica: 371 480,42 Eur.

 

 

Hlavný cieľ projektu "Ochrana, propagácia a rozvoj nášho spoločného prírodného a kultúrneho dedičstva."

 

Stručný opis projektu:

Lokalita územia partnerov tohto projektu sa nachádza v území chránených krajinných oblastí s bohatým potenciálom a prírodným a kultúrnym dedičstvom. Potenciál tohto dedičstva však nie je plne využívaný, množstvo domácich obyvateľov vlastne nepozná prírodné a kultúrne danosti vlastného regiónu a už vôbec nie cezhraničného regiónu, hoci geografická poloha cezhraničných partnerov je veľmi blízka. K objavovaniu tohto dedičstva, jeho spoznávaniu, propagácii rozvoju a teda  zintenzívneniu jeho využívania chce prispieť tento projekt. Partneri projektu chcú vybudovať pre miestne obyvateľstvo i návštevníkov zokruhovanú cezhraničnú turistickú trasu, ktorá by viedla našim cezhraničným regiónom a prezentovala spoločne naše kultúrne a prírodné dedičstvo. V katastroch jednotlivých partnerov už sú čiastočné cyklotrasy, v minulom programovom období bola vybudovaná trasa vedúca z Krásna nad Kysucou cez Bystrickú dolinu do Milówki. Na uvedený projekt chceme nadviazať a vybudovať zokruhovanú cyklotrasu aj cez obce Dunajov, Oščadnica a Rajcza. Na trase budú rôzne prvky infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré budú poskytovať informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve (informačné tabule) resp. ktoré budú uľahčovať využívanie dedičstva - turistické výhľadne, chodníky, parkoviská a podobne.

Vytvorením infraštrukturálneho zázemia pre podmienky voľnočasových aktivít a realizáciou pilotného cyklistického dňa po vybudovanej trase dosiahneme nárast počtu turistov v predmetnej lokalite.

 

Cezhraničný dopad projektu:

Cezhraničný dopad sa týka najmä miestneho obyvateľstvo. Projekt je zameraný na všetky vekové kategórie, aktivity ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, vybudovaná infraštruktúra, spoločné podujatie a efekt z realizácie projektu bude plynúť pre všetkých obyvateľov piatich partnerských obcí čo predstavuje spolu približne 33 000 obyvateľov.

Región je vďaka mnohým atrakciám navštevovaný aj turistami z celého SR a PL, najmä kvôli lyžiarskemu stredisku Veľká Rača, t.j. hmatateľný dopad je i na týchto turistov.

Projekt zapája do aktívnej cezhraničnej spolupráce 5 samospráv – Mesto Krásno nad Kysucou, obce Oščadnica a Dunajov, a gminy Rajcza a Milówka.

Cezhraničnými hmatateľnými výstupmi projektu sú tiež vybudovaná zokruhovaná cezhraničná turistická trasa s prvkami infraštruktúry (informačné tabule o prírodnom a kultúrnom dedičstve, vyhliadková veža pod...)

 

Investícia v Obci Oščadnica:

Investičné práce v Oščadnici sa týkajú budovania cyklotrasy a vybudovania vyhliadkovej veže.

Turistická cyklotrasa je vedená od hranice z k.ú. Krásno nad Kysucou popri rieke Kysuca a ďalej sa napája na skutkové cesty a cyklochodníky v obci, ktoré končia až pri štátnej hranici s poľskou gminou Rajcza.

Šírka novej trasy je 2,5 m. Je obojsmerná a lemovaná obrubníkmi. Šírka trasy, vedenej po miestnej komunikácii je premenlivá a je v rozmedzí 3,0 m – 6,0 m. Celková dĺžka navrhovanej trasy je 1064 m.

Úseky:

SO3-1-1 NOVÁ TRASA SO2-2-2 NOVÁ TRASA 477m

SO3-1-2 TRASA PO CESTIČKE K ZASTÁVKE ŽSR 446m

SO2-2-4 TRASA PO MIESTNEJ KOMUNIKÁCII 141m

Objekt vyhliadkovej veže sa nachádza nad vrcholovou stanicou lanovky pri lyžiarskom stredisku Dedovka.