Navigácia

Obsah

 

Rozvoj domácej opatrovateľskej služby v obci Oščadnica

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Identifikácia projektu:

Názov: Rozvoj domácej opatrovateľskej služby v obci Oščadnica

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt

Kód projektu v ITMS2014+: 312081BKI8

Miesto realizácie: Obec Oščadnica

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

NFP: maximálne do výšky 244 800,00 EUR

 

Krátky opis projektu

Predmetom projektu je zabezpečenie rozvoja poskytovania domácej  opatrovateľskej služby v obci Oščadnica v prirodzenom domácom prostredí obyvateľov obce.

Plánovaný harmonogram projektu predpokladá dĺžku realizácie projektu v trvaní 24 mesiacov, so začiatkom 12/2021 do 11/2023.

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť 16.12.2021, odkaz na zverejnenú zmluvu: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6097542/

 

Hlavný cieľ

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby v domácom prostredí na území obce Oščadnica, pre podporu zotrvania obyvateľov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby a predchádzaniu umiestňovania do ústavnej starostlivosti.

Očakávané výsledky súvisia s naplnením merateľných ukazovateľov projektu:

Očakávaným výsledkom aktivít projektu je rozšírenie poskytovania služby, trvalé zvýšenie počtu opatrovateliek a potenciálu obce rýchlo poskytnúť službu všetkým odkázaným záujemcom.

P0274 - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia = 20

P0966 - Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby = 20