Navigácia

Obsah

logo

 

„Kohézny fond“

 

 

 

 Obec Oščadnica realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorého predmet je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného odpadu prostredníctvom obstarania kompostérov pre domácnosti a pre odpad z údržby verejnej zelene.

Názov projektu

 

Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v

domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce Oščadnica

 

Hlavný cieľ projektu

Prostredníctvom obstarania kompostérov predchádzať vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach a na verejných priestranstvách na území obce.

 

Kontrahovaná výška NFP

 

81 225,00 EUR

 

Webové sídlo RO

 

www.op-kzp.sk

 

Webové sídlo SO

 

www.sazp.sk

 

Webové sídlo CKO

 

www.partnerskadohoda.gov.sk