Obsah

VZN

2017

VZN Obce Oščadnica o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 14122017/1

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612-2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

2016

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN 1612/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 1612/2016/3 z 16.12.2016 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu a obecných bytoch

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 1612/2016/2 z 16.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Oščadnica

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1612/2016/1

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Návrh VZN - dotácie

Návrh VZN o bytoch

Všeobecne záväzné nariadenie č.28062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

2015

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1612/2015

2014

VZN č.15122014

2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

VZN Obce Oščadnica č. 27092013/2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 27092013/1 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 30042013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica a na dieťa v CVČ iných zriaďovateľov

Stránka