Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE

Typ: ostatné
o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú v lokalite „Cintorín“, na pozemku KN-C č. 6695 k. ú. Oščadnica.

OBEC OŠČADNICA, NÁMESTIE M. BERNÁTA 745, 023 01

Č. j.1146/2019                                                               V Oščadnici, 11.06.2019

 

 

 

     oznámenie

 

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks stromov, ktoré rastú v lokalite „Cintorín“, na pozemku KN-C č. 6695  k. ú. Oščadnica.

 

Obec Oščadnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) a h) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Obce Oščadnica, Nám.M.Bernáta č.745, Oščadnica  zo dňa 11.06.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona na výrub 4 ks dreviny druhu smrek, ktoré rastú v lokalite „Cintorín“ na pozemku KN-C č.6695  k. ú. Oščadnica. Žiadosť bola odôvodnená tým, že dreviny ohrozujú dom smútku, prístupovú komunikáciu a hrobové miesta.

 

Správny orgán za účelom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku     

 

nariaďuje

 

 miestnu ohliadku, ktorá sa uskutoční dňa

 

12.06.2019 o 9.00 hod

 

                                             na mieste samom  t.j. parcela KN-C č.6695

 

 

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania  na  tunajšom  úrade. Máte právo pred vydaním rozhodnutia  vyjadriť sa , podávať návrhy a pripomienky, navrhovať dôkazy a ich doplnenie a klásť otázky pri ústnom pojednávaní a miestnej ohliadke.  Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

                       

 

 

                                                                                                          Ing. Marián Plevko

     starosta obce


Vytvorené: 12. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 6. 2019 16:10
Autor: Radoslav Kohut