Navigácia

Obsah

Úradná tabuľa


Úradné oznamy

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Rozhodnutie o povolení stavby - OU-CA-OSZP-2022-000376-009 - Okresný úrad Čadca pre stavebníka SEVAK a. s. 20.01.2022 05.02.2022
Stavebné povolenie - Kubica Peter 18.01.2022 03.02.2022
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby - Gomola 18.01.2022 03.02.2022
Ekonomicky oprávnené náklady - Opatrovateľská služba za rok 2020 25.02.2021 03.03.2025
Potvrdenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 23.02.2021 12.03.2027
Vyhlásenie Čas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 17.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania. 18.03.2020
Ekonomicky oprávnené náklady - Opatrovateľská služba za rok 2019 27.02.2020 27.02.2025
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 07.11.2019
Zoznam volebných okrskov pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 07.11.2019
Informácia ku voľbám do NR SR 2020 24.10.2019
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici 18.10.2019
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 24. júla 2019 (streda) o 14:00 hod. 19.07.2019
NÁVRH - Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica 28.06.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici 25.04.2019
Voľby do Európskeho parlamentu - Hlasovací preukaz - informácie 10.04.2019
Záverečný účet obce za rok 2018 05.04.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Európskeho parlamentu v roku 2019 19.03.2019
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 13. marca 2019 06.03.2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky - Informácie pre voliča 11.02.2019
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 1. februára 2019 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 11.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu – oznámenie volebných okrskov 11.02.2019
Voľby Prezidenta SR – oznámenie volebných okrskov 11.02.2019
KANDIDÁTI NA PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY - voľby konané dňa 16. marca 2019 11.02.2019
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie vo voľbách Prezidenta SR v roku 2019 31.01.2019
Odvolanie mimoriadnej situácie 17.01.2019
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky 16.01.2019
Informácia pre voliča - voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.01.2019
Vyhlásenie mimoriadnej situácie dňa 15.01.2019 o 11:30 hod. 15.01.2019
Vyhlásenie mimoriadnej situácie Okresným úradom Čadca 15.01.2019
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 14:00 hod. 06.12.2018
Výsledky komunálnych volieb do orgánov samospráv - 2018 13.11.2018
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií 27.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Oščadnici 27.09.2018
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce O Š Č A D N I C A 27.09.2018
Oznam podľa § 171, ods. 1 zákona č. 180/2014 Zb. o podmienkach výkonu volebného práva + kontakt na doručovanie oznámenia o delegovaní do miestnej a okrskovej komisie 11.09.2018
Volebné okrsky - komunálne voľby 2018 10.09.2018
Oznámenie o počte obyvateľov obce Oščadnica 13.08.2018
OZNAM o podmienkach výkonu volebného práva 13.08.2018
OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov 13.08.2018
ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY zo 6.júla 2018 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí 11.07.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Informácie pre voliča 11.07.2018
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 28. júna 2018 (štvrtok) o 15.00 hod. 21.06.2018
Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 14. mája 2018 (pondelok) o 14.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Oščadnici. 09.05.2018
Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici 08.03.2018
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE 04.01.2018
Pozvánka na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 14. decembra 2017 (štvrtok) o 14.30 hod. 08.12.2017
NÁVRH - Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica 28.11.2017
Návrh rozpočtu Obce Oščadnica - zverejnené 28.11.2017 28.11.2017
NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach na rok 2018 28.11.2017
Výzva na voľby členov Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rady školy. 07.11.2017
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča 02.10.2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 02.10.2017
ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 02.10.2017
Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017 21.08.2017
Voľby do vyšších územných celkov 2017 07.07.2017
Pozvánka na na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 18.06.2017
Zámer prenájmu majetku obce 06.06.2017
Zámer prevodu majetku 06.06.2017
Zámer prevodu majetku 06.06.2017
ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ 11.04.2017
POZVÁNKA na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 27.3.2017 22.03.2017
Návrh rozpočtu obce 2009 - výhľad 2010-2011 10.03.2017
Programový rozpočet obce Oščadnica (r. 2009 - 2011) 10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2008 10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2009 10.03.2017
Rekonštrukcia Námestia M. Bernáta 10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na II. polrok 2011 10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2010 10.03.2017
Skutočné čerpanie rozpočtu 2010 - príjmy 10.03.2017
Skutočné čerpanie rozpočtu 2010 - výdavky 10.03.2017
Rozpis výdavkov rozpočtu obce Oščadnica podľa programov na obdobie 2011-13 10.03.2017
Hodnotenie merateľných ukazovateľov v programoch rozpočtu obce Oščadnica r. 2010 10.03.2017
Hodnotenie plnenia programov obce Oščadnica za r. 2010 v eurách 10.03.2017
Parametre úveru pre obec Oščadnica 10.03.2017
Zmeny rozpočtu obce za rok 2011 v € 10.03.2017
Rozpis výdavkov rozpočtu obce Oščadnica podľa programov na obdobie 2011 10.03.2017
Návrh rozpočtu 2012 10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na I. polrok 2012 10.03.2017
Plochy na vylepovanie volebných plagátov 10.03.2017
Záverečný účet obce Oščadnica za rok 2011 10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na II. polrok 2012 10.03.2017
Návrh - hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 10.03.2017
Informácia o pokračovaní projektu odvedenia a čistenia odpadových vôd 10.03.2017
Základné informácie – kanalizácia Oščadnica 10.03.2017
Materiály na rokovanie OZ k zmene rozpočtu na rok 2012 10.03.2017
Poďakovania sponzorom Mikulášskeho podujatia 10.03.2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Oščadnica na I. polrok 2013 10.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce 10.03.2017
Zámer prevodu majetku obce 10.03.2017
Návrh úpravy rozpočtu obce Oščadnica 2013 10.03.2017
Oznámenie pre kandidátov - VZN č. 01102010 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce Oščadnica - výber 10.03.2017
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE PRIAMYM PRENÁJMOM 10.03.2017
Výstraha SHMÚ 10.03.2017
Zámer prevodu majetku obce priamym predajom 10.03.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky 10.03.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Zlepšenie napojenia do infraštruktúry TEN-T cez obce Rajcza a Oščadnica“ 21.12.2016
POZVÁNKA na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 11. marca 2016. 11.03.2016
Voľby do NR SR v termíne 5.3.2016 - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený a súhrnné informácie 05.03.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou 01.07.2015
P O Z V Á N K A na 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2015 (utorok) o 15.30 hod. 30.06.2015
Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce 04.05.2015
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29.11.2014
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 15. novembra 2014 15.11.2014
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY pre voľby starostu obce a poslancov v Oščadnici 15. novembra 2014 15.11.2014
OZNÁMENIE - Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy OBCE OŠČADNICA konaných dňa 15.11.2014 15.11.2014
Počet obyvateľov obce Oščadnica 07.07.2014
Voľby do Európskeho parlamentu 2014 24.05.2014
Vydávanie voličských preukazov 14.03.2014
Oznámenie o čase a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej republiky 19.12.2013
NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica. 29.11.2013
ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 2013 09.11.2013
ZOZNAM KANDIDÁTOV pre voľby do Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 9. novembra 2013 09.11.2013
Obec Oščadnica zverejňuje zámer kúpy pozemku v zmysle Kúpnej zmluvy a Zmluvy o zriadení predkupného práva. 12.04.2013
ZÁMER PRENÁJMU MAJETKU OBCE PRIAMYM PRENÁJMOM 15.12.2012
Vyučovanie na Základnej škole Oščadnica – Nižný koniec 29.11.2012
Materiály na rokovanie OZ k rozpočtu na rok 2013 29.11.2012
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 22.05.2012
Záverečné stanovisko: 02.05.2011
Multifunkčná plocha pod Starou farou 27.04.2011
Počet obyvateľov Obce Oščadnica 01.04.2011
Protipovodňové opatrenia v Obci Oščadnica 31.03.2011
Návrh rozpočtu obce Oščadnica na roky 2011-2013 10.02.2011
Výsledky komunálnych volieb do orgánov samosprávy OBCE OŠČADNICA 27.11.2010
Zoznam projektov spolufinancovaných EÚ 24.05.2010
Programový rozpočet obce Oščadnica na r.2010 11.12.2009
Výsledky komunálnych volieb zo dňa 2. 12. 2006 02.12.2006

Iné dokumenty

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA - SEVAK, a. s. 18.08.2021 06.09.2021
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA PREDCHÁDZAJÚCI ROK 2019 28.02.2020
Poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 19.07.2019
Podmienky organizácie režimu stravovania v školskom zariadení a podmienky úhrady nákladov na stravovanie  od 1.9. 2019 19.07.2019
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 05.04.2019
NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. xxxxxxxx o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby 25.02.2019
Akčné plány ochrany pred hlukom 30.01.2019
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov 20.12.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica č. xx/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica 27.11.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: xx/2018 27.11.2018
Návrh: VZN Obce Oščadnica č. xx/2018 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica 27.11.2018
Návrh: Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 Obce Oščadnica o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica 27.11.2018
Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2019 až 2021 27.11.2018
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 obce Oščadnica a jej RO 27.11.2018
Záverečný účet obce Oščadnica za rok 2017 - Návrh 31.05.2018
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 30.05.2017
Záverečný účet obce za rok 2016 23.05.2017
Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služieb INTERREG Poľsko - Slovensko - DRS 28.04.2017
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa 27.04.2017
Výzva na predloženie ponuky 11.04.2017
Prevádzkový poriadok pohrebiska 10.03.2017
Separovaný zber TKO v Oščadnici 10.03.2017
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja 10.03.2017
Štatút obce 10.03.2017
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Oščadnica a s majetkom štátu, ktorý obec užíva 10.03.2017
Záverečný účet obce za rok 2012 10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE 10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE 10.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016 Obce Oščadnica a jej RO 10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE 10.03.2017
Návrh - Záverečný účet Obce Oščadnica za rok 2013 10.03.2017
INFORMÁCIA PRE VOLIČA 10.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2015 - 2017 Obce Oščadnica a jej RO 10.03.2017
Záverečný účet Obce Oščadnica a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 10.03.2017
Návrh rozpočtu na roky 2016 - 2018 Obce Oščadnica a jej RO 10.03.2017
Návrh výdavkov v programovej štruktúre na roky 2016 až 2018 10.03.2017
Nájomná zmluva č. 2/N/2015 10.03.2017
Návrh Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 10.03.2017
Návrh všeobecného záväzného nariadenia O b c e Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 10.03.2017
Návrh Programu rozvoja obce Oščadnica na roky 2015-2020 10.03.2017
PROGRAM ROZVOJA OBCE OŠČADNICA NA R. 2015-2020 10.03.2017
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 10.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce 10.03.2017
Zámer prenájmu majetku obce 10.03.2017
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 30.01.2017
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019 Obce Oščadnica a jej RO 30.11.2016
Pozvánka na 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici,ktoré sa bude konať dňa 26. septembra 2016 26.09.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou - Oščadnica 1374 01.07.2016
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy - Ústredie 760, Oščadnica 01.07.2016
POZVÁNKA na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 28. júna 2016 28.06.2016
POZVÁNKA na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Oščadnici, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2016 10.06.2016
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 05.03.2016
POZVÁNKA na 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 30.11.2015
ZÁMER PREVODU MAJETKU OBCE Z DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA 30.11.2015
PROJEKTY EÚ 30.09.2015
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov č.1 30.09.2015
Zámer priameho prenájmu samostatných nebytových priestorov č.2 30.09.2015
Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby poslancov 15.11.2014
WIFI internet v Oščadnici 01.08.2014
Výzva na voľby členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Oščadnica 1374 a na delegovanie zástupcov zriaďovateľa 15.12.2013
NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA 29/2013 zo dňa 27.09.2013 27.09.2013
Zámer prevodu majetku obce priamym predajom 27.08.2012
20. ročník Oščadnickej heligónky 27.05.2012
Zásady odmeňovania poslancov OZ 01.04.2010