Navigácia

Obsah

VZN

2016

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

2015

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1612/2015

2014

VZN č.15122014

2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

VZN Obce Oščadnica č. 27092013/2 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 27092013/1 ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 30042013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica a na dieťa v CVČ iných zriaďovateľov

VZN č. 15032013 o vodení a držaní psov na území Obce Oščadnica

2012

VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2013

2011

VZN č.15122011 o miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady ...

VZN č. 16082011, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

VZN

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenia obce Oščadnica

Stránka