Navigácia

Obsah

VZN

2021

Dodatok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Dodatok č.7 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2603/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

VZN o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce Oščadnica 030920211

VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Oščadnica 030920212

VZN o organizácií miestneho referenda 030920213

VZN o verejnom poriadku na území obce Oščadnica 030920214

2020

Dodatok č. 1 k VZN 28062016

VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku 1612/2020

2019

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 13032019 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

16122019 VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6 k VZN č. 1612/2013 na rok 2020

2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 28062018 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1312/2018/3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1312/2018/1

Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

2017

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013

Stránka