Navigácia

Obsah

VZN

2019

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 13032019 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Dodatok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

16122019 VZN Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 6 k VZN č. 1612/2013 na rok 2020

2018

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 28062018 o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1312/2018/3 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1312/2018/2 ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1312/2018/1

Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

2017

Dodatok č.3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013

VZN Obce Oščadnica o miestnych daniacha miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 14122017/1

Dodatok č.4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612-2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica

2016

Návrh - Dodatok č. 3 k VZN 1612/2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 1612/2016/3 z 16.12.2016 o podmienkach a kritériách prideľovania bytov v nájomných bytových domoch postavených s podporou štátu a obecných bytoch

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. 1612/2016/2 z 16.12.2016 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Oščadnica

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady číslo: 1612/2016/1

Návrh VZN o miestnych daniach a poplatkoch

Návrh VZN - dotácie

Návrh VZN o bytoch

Všeobecne záväzné nariadenie č.28062016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Oščadnica

Stránka