Navigácia

Obsah

Organizačná štruktúra Obce Oščadnica

Starosta obce
Ing. Marián Plevko
e-mail: marian.plevko@oscadnica.sk
Telefón:

+421 41 707 94 60

Obecné zastupiteľstvo:

Zvolení poslanci  v Obci Oščadnica - volebné obdobie 2018-2022

1. Štefan Trúchly
2. Rudolf Matejiček, Mgr.
3. František Lipták
4. Marta Hamacková
5. Anna Kozová, RNDr.
6. Ľudovít Cabuk, MUDr.
7. Marek Dudiak, PaedDr.
8. Štefan Kubuš
9. Gabriela Kuchajdíková, Ing.
10. Branislav Stempin, Mgr.
11. Štefan Vojtuš, Ing.
12. Miroslav Wimmer

13. Marián Kucharčík, Ing.

 
Prednosta obecného úradu 

Ing. Peter Zeljenka
e-mail: peter.zeljenka@oscadnica.sk


+421 41 707 94 61
Kontrolór Obce

Mgr. Ján Brandis

e-mail: kontrolor@oscadnica.sk

+421 41 707 94 60
Podateľňa,
sekretariát starostu obce

Mgr. Veronika Lokšová
e-mail: veronika.loksova@oscadnica.sk

Monika Kuzmová
e-mail: monika.kuzmova@oscadnica.sk 


+421 41 707 94 60
Odd. stavebné

Bc. Marián Mosor – odb. referent
e-mail: marian.mosor@oscadnica.sk

+421 41 707 94 62
Odd. katastrálne

Anna Špalková, odb. referentka
e-mail:  anna.spalkova@oscadnica.sk


+421 41 707 94 65
Odd. dane z nehnuteľnosti 

Bc. Anna Krkošová, odb. referentka
e-mail: anna.krkosova@oscadnica.sk


+421 41 707 94 64
Oddelenie životného prostredia a dopravy

Mgr. Dušan Poláček

e-mail: dusan.polacek@oscadnica.sk

+421 41 507 79 30
Odd. Evidencie obyvateľstva       
a  matriky

Mgr. Zuzana Zagrapanová – odb. referentka
e-mail: zuzana.zagrapanova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 67
Odd. ekonomické 

Oľga Gavláková – odb. referentka, mzdy
e-mail: olga.gavlakova@oscadnica.sk

Oľga Ustupská – odb. referentka, majetok
e-mail: olga.ustupska@oscadnica.sk

Bc. Zuzana Potočiarová - odb. referentka
e-mail: zuzana.potociarova@oscadnica.sk

Mgr. Janka Romanová - odb. referentka, pokladňa
e-mail: janka.romanova@oscadnica.sk

+421 41 707 94 68

 

+421 41 707 94 63

 

+421 41 707 94 63

 

+421 41 707 94 69

Odd. kultúry a sociálnych vecí
a rodiny

 

Jozefa Liptáková – odb. referentka, kult. aktivity, sociálna agenda
e-mail: jozefa.liptakova@oscadnica.sk

Peter Lupták – odb. referent, kult. aktivity, kino, knižnica
e-mail: peter.luptak@oscadnica.sk

+421 41 707 94 66

+421 41 438 27 46

Odd. školstva

Mgr. Jarabicová Anna – odb. referentka,
školský úrad s Obcou Zborov n/Bystr.
e-mail: jarabicova@zoznam.sk

+421 41 707 94 60

Odd. IT

Radoslav Kohut - správca IT
e-mail: radoslav.kohut@oscadnica.sk

+421 41 707 94 60
Odd. správy a údržby majetku obce

(budovy, verejné priestranstvá, cintorín, miestne komunikácie, verejné osvetlenie, TKO,
separovaný zber, požiarna ochrana)

Miroslav Koza

Rastislav Krčmárik

Štefan Zeljenka

František Škola

Milan Drahňák

Peter Škorvánek

Martin Gužík

Jozef Lalik

Peter Urbánek

Štefan Smolka

Jozef Gužík

Magdaléna Trúchla

Rudolf Maják – správca cintorína a domu smútku