Navigácia

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 15.4.2020 - Vysoké školy

Typ: ostatné
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje skončenie štúdia podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika, v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to len vtedy, keď sú dodržané tieto protiepidemické opatrenia:
 
Plné znenie vo formáte pdf na tomto odkaze:  
 
Ad I/ skúšobná komisia
- skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
- vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
- každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
- používať vlastné písacie potreby,
- obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
- priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ
a pod.)
- vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.
 
Ad II/ študenti
- v rámci skúšok pozývať študentov do miestnosti iba po jednom, resp. v skupinách po
dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať minimálne 2 metrové odstupy
jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú druhú lavicu),
- v prípade praktických častí skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové odstupy pre
pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť zadávané
skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,
- každý študent musí byť chránený rúškom,
- používať vlastné písacie potreby,
- obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
- vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
- priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).
 
Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie
a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými
príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na
skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.
 
V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné
prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných
plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania
skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4
hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30
minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi
konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú
komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť
dôkladne jednorazovo vyvetrať.
 
Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania rúk.
 
O d ô v o d n e n i e
V Slovenskej republike evidujeme dlhodobo nedostatok ľudských zdrojov v
zdravotníctve a pandémia vyvolaná koronavírusom, predmetnú krízu výrazne prehĺbi.
Najvyšším záujmom rezortu zdravotníctva v čase pandémie ochorenia COVID-19 je
ochrana zdravia populácie. K zabezpečeniu predmetného poslania a cieľa je nevyhnutné
plnenie niekoľkých procesov, pričom za jeden z najkľúčovejších považujeme dostatok
zdravotníckych pracovníkov.
Základným predpokladom zvládnutia pandémie COVID-19 je optimalizácia ľudských
zdrojov v zdravotníctve a z uvedeného dôvodu je nevyhnutné umožnenie ukončenia štúdia
podľa príslušného študijného programu a konanie sa štátnych skúšok na vysokých školách
a univerzitách, v dennej i externej forme štúdia, v doktorskom študijnom programe všeobecné
lekárstvo, v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo, v magisterskom študijnom
programe farmácia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe ošetrovateľstvo,
v bakalárskom a magisterskom študijnom programe pôrodná asistencia, v bakalárskom
študijnom programe urgentná zdravotná starostlivosť, v bakalárskom a magisterskom
študijnom programe fyzioterapia, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe verejné
zdravotníctvo, v bakalárskom a magisterskom študijnom programe laboratórne vyšetrovacie
metódy v zdravotníctve, v bakalárskom študijnom programe rádiologická technika,
v bakalárskom študijnom programe dentálna hygiena, v bakalárskom študijnom programe
zubná technika, v bakalárskom študijnom programe fyziologická a klinická výživa
a v bakalárskom študijnom programe zdravotnícke a diagnostické pomôcky a to za dodržania
prísnych proti epidemických pravidiel uvedených v záväznej časti tohto opatrenia.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Vytvorené: 16. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2020 18:07
Autor: Radoslav Kohut