Navigácia

Obsah

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - aktualizácia 15.4.2020 - Stredné školy

Typ: ostatné
S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania na stredných školách a konanie maturitných skúšok, záverečných skúšok, záverečných pomaturitných skúšok a absolventských skúšok v dennej i externej forme štúdia za dodržania nasledovných podmienok:

 

Plné znenie vo formáte pdf na tomto odkaze: 

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_vynimka_stredne_skoly.pdf

 

Ad I/ skúšobná komisia
- skúšky realizovať v najväčšej miestnosti zariadenia (zasadacia miestnosť a pod.),
- vzdialenosť medzi pracovnými miestami skúšajúcich pedagógov by mala byť minimálne 2 m,
- každý skúšajúci musí byť chránený rúškom,
- používať vlastné písacie potreby,

- obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
- priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.)
- vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami.


Ad II/ študenti
- v rámci maturít pozývať študentov do miestnosti iba po jednom; v rámci prijímacích
skúšok v skupinách po dvoch študentoch; pri písomných testoch dodržiavať
minimálne 2 metrové odstupy jednotlivých študentov medzi sebou (obsadzovať každú
druhú lavicu),
- v prípade praktických častí maturitných skúšok by mali byť zabezpečené dvojmetrové
odstupy pre pracovné miesta, určené pre výkon praktickej skúšky; nemali by byť
zadávané skupinové úlohy pre viac ako dvoch študentov,
- každý študent musí byť chránený rúškom,
- používať vlastné písacie potreby,
- obmedziť osobný kontakt, vrátane podávania rúk,
- vyvarovať sa dotykov tváre a rúšok rukami,
- priebežne sledovať svoj zdravotný stav (telesná teplota, respiračné problémy, kašeľ a pod.).


Pred začatím skúšky je potrebné zmerať teplotu členov skúšobnej komisie
a študentov. Osoba s prejavmi akútneho respiračného ochorenia, osoba s klinickými
príznakmi COVID 19, ako aj osoby podliehajúce karanténnym opatreniam, sú z účasti na
skúškach vylúčené, vrátane pedagógov.


V priestoroch zariadenia musia byť umiestnené na dostupných miestach dezinfekčné
prostriedky na dezinfekciu rúk. Potrebné je pravidelne dezinfikovať povrchy pracovných
plôch a kľučky a pravidelne krátkodobo a účinne vetrať miestnosti. Po celý čas konania
skúšok je zakázaná konzumácia stravy a nápojov. V prípade trvania skúšok viac ako 4
hodiny je potrebné vyhradiť prestávku na obed skúšobných komisií, v trvaní min. 30
minút. Pri konzumácii jedla je povinnosť dodržiavať 2 metrové odstupy medzi
konzumujúcimi osobami v miestnosti určenej na konzumáciu jedla, pre každú skúšobnú
komisiu v oddelenom čase. Pri striedaní komisií na čas obeda je potrebné miestnosť
dôkladne jednorazovo vyvetrať.

Gratulácia k úspešnému zvládnutiu skúšok sa musí zaobísť bez tradičného podania
rúk.

O d ô v o d n e n i e
Vzhľadom na blížiace sa termíny riadneho vykonávania prijímacích skúšok
a ukončovania vzdelávania na stredných školách Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR požiadalo hlavného hygienika SR listom č. 2020/10861:1-A1030 zo dňa 07. 04.
2020 o súčinnosť pri ich zabezpečení.
Potreba zaviesť čo najprísnejšie protiepidemické opatrenia vyplynula z aktuálnej situácie
v súvislosti so šírením infekcie COVID-19. Tieto opatrenia boli vypracované a ich platnosť
je vymedzená striktne na časové obdobie konania prijímacích a maturitných skúšok v čase
trvania epidémie, spôsobenej infekciou COVID 19.
Účelom týchto opatrení je zabránenie eventuálneho prenosu tejto infekcie medzi
pedagógmi a študentmi počas konania skúšok, nakoľko ide o vysoko kontagiózne ochorenie,
šíriace sa formou kvapôčkovej infekcie. Efektivita navrhovaných opatrení bude zaručená iba
pri ich dôslednom dodržiavaní.
Ďalším z predpokladov úspešnosti prijatých opatrení je zodpovedný prístup ako
zúčastnených pedagógov, tak aj študentov, t. j. dôsledné priebežné sledovanie svojho
zdravotného stavu a v prípade pochybností zrušenie svojej účasti na skúškach.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. hlavný hygienik Slovenskej republiky


Vytvorené: 16. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2020 18:07
Autor: Radoslav Kohut