Navigácia

Obsah

Nosenie rúšok, zmena

Typ: ostatné
od 19.4.2021

175

VYHLÁŠKA

Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

 

Originál vyhlášky nájdete na adrese: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 vydáva podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:

 

§ 1

Základné pojmy

 

Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.2)

 

§ 2

Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri

 

 1. Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov a prostriedkoch verejnej dopravy.

 

 1. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
 1. deti do 6 rokov veku,
 2. deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
 3. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 4. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 5. osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
 6. fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 7. osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 8. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 9. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
 10. zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

 1. Použitie respirátora podľa odseku 1 možno nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky v prípade:
 1. žiakov v škole alebo v školskom zariadení,
 2. pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 3. osôb vo výkone väzby alebo vo výkone trestu odňatia slobody, pokiaľ sú umiestnené v objekte určenom na výkon väzby alebo trestu odňatia slobody,
 4. zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži,

 

1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016).

§ 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z.  zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,3)

 1. zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 2. zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora.

 

§ 3

Prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri

 

 1. Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám na verejnosti v exteriéroch nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest (nos a ústa) použitím respirátora alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to rúška, šálu alebo šatky.

 

 1. Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
 1. deti do 6 rokov veku,
 2. deti v materskej škole alebo v inom obdobnom zariadení pre deti,
 3. osoby v exteriéroch, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
 4. osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
 5. osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
 6. osoby pri výkone športu,
 7. fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 8. osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
 9. výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
 10. tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania.

 

§ 4

Zrušovacie ustanovenie

 

Zrušuje sa vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

 

§ 5

Účinnosť

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 19. apríla 2021.

 

 

 

 

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

 


Vytvorené: 31. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 16. 4. 2021 07:44
Autor: Radoslav Kohut