Navigácia

Obsah

Informačný list k oblasti školstva

Typ: ostatné
Prinášame Vám súhrn opatrení a nariadení k oblasti školstva

Minister školstva Rozhodnutím číslo: 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020

 a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy,

 b) mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 do         odvolania;   mimoriadne prerušenie prevádzky sa nevzťahuje na diagnostické centrá,   reedukačné centrá a liečebno-výchovné sanatóriá,

c) ruší v školskom roku 2019/2020 Testovanie-9 - externé testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom,

d) ruší v školskom roku 2019/2020 vykonanie externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky vrátane náhradnej maturitnej skúšky z externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,

e) určuje termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2019/2020 takto:  

Zápis do 1. ročníka základných škôl sa uskutočníod 15. do 30. aprílabez osobnej prítomnosti detí. Odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú. Termín a spôsob zápisu určí zriaďovateľ školy po dohode s riaditeľom školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia zápisu do ZŠ budú zverejnené na web.stránke mesta/obce a na web.stránke školy.

Žiadosti o prijatie dieťaťa do  materských škôl na školský rok 2020/2021 sa budú podávať 

od 30. apríla do 31. mája 2020 bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa. Dieťa bude prijaté a na adaptačný pobyt. Termín a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy  určí zriaďovateľ materskej školy po dohode s riaditeľkou materskej  školy. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú zverejnené na web.stránke mesta/obce,  na web.stránke školy, resp. obvyklým spôsobom. 

 

Prihlášky na stredné školy je možné podať riaditeľovi ZŠ do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;

Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; najneskôr do 30. júna.


Prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania;

 

Prijímacie skúšky do základných umeleckých škôl sa uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania,


Interná časť maturitnej skúšky okrem písomnej formy sa v riadnom skúšobnom období uskutoční počas dvoch kalendárnych týždňov, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, najneskôr do 30. júna 2020;

 

Záverečné skúšky, záverečné pomaturitné skúšky a absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia školského vyučovania;

 

Nový portál  www.ucimenadialku.sk

Od 25. marca 2020 je prístupná stránka http://www.ucimenadialku.sk/   ktorá vznikla v spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a ministerstva školstva a poslúži ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase mimoriadneho stavu.                                                    Stránka prináša prehľad možnosti dištančného vzdelávania predovšetkým v slovenskom a českom jazyku, ako aj odporúčania a usmernenia pre školy, učiteľov, odborných zamestnancov, poradne, rodičov.    

CALL  CENTRUM  MINISTERSTVA  ŠKOLSTVA

Učitelia  a rodičia sa môžu od 26.3.2020 obracať so svojimi otázkami k aktuálnej situácii šíriacej sa epidémie koronavírusu na odborníkov call centra rezortu školstva. K dispozícii im bude v pracovných dňoch od 8:00 h do 16:00 h na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

 

Poradenský servis Štátneho pedagogického ústavu pre materské, základné a stredné školy Jeho cieľom je prispieť k zabezpečeniu kontinuity plnenia štátnych vzdelávacích programov v súvislosti s prerušením výučby v školách z dôvodu opatrení proti šíreniu koronavírusu.
     So svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov sa môžu školy obracať na ŠPÚ prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania pre tieto oblasti:

-     oblasť slovenského jazyka a literatúry,
-     oblasť cudzích jazykov,
-     oblasť matematiky, informatiky a prírodovedných predmetov,
-     oblasť humanitných predmetov,
-     oblasť vzdelávacích programov pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením,
-     oblasť predprimárneho vzdelávania,
-     oblasť výchovy a vzdelávania národnostných menšín,
-     oblasť učebníc.


Stravovanie dôchodcov  v ŠJ počas prerušenia vyučovania

 

Odbor základných škôl  MŠVVaŠ SR Vám k stravovaniu dôchodcov v školských jedálňach zasiela nasledovné stanovisko.

 

na základe usmernenia Ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu z dôvodu zabránenia šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19   prerušuje ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane. 

V súlade s opatrením ministra školstva zostáva dňom 24. marca 2020 prerušenie vyučovania na školách a školských zariadniach platné až do odvolania.

 

Ďalej uvádzame, že podľa § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí a žiakov počas ich pobytu v škole. 

Z uvedeného vyplýva, že školy a školské zariadenia sú na základe usmernenia ministerstva zatvorené a teda v školách neprebieha výchovno-vzdelávací proces a preto ani školské jedálne nemôžu pripravovať a vydávať stravu. 

Dovoľujeme si v zmysle usmernenia upozorniť, že za plnenie usmernenia, ktoré vydal rezort školstva zodpovedá zriaďovateľ a taktiež za dodržiavanie povinností vyplývajúcich z usmernenia berie zriaďovateľ školských zariadení plnú zodpovednosť. (Mgr. Ingrid Kováčová, riaditeľka odboru základných škôl | sekcia regionálneho školstva)

 


Vytvorené: 30. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 7. 4. 2020 11:33
Autor: Radoslav Kohut