Obsah

ZO Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici

 

Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých v Oščadnici vznikla 1.2.1998.
 

Výbor ZO SZTP v Oščadnici pracuje v tomto zložení:

Predseda:  Jozef Křivánek
Podpredseda: Marta Hamacková
Hospodár: Marta Ondrušková
Členovia: Mária Glettová, Margita Lysíková

Revízna komisia: Ján Štens – predseda
Členovia: Anton Laščík, Anna Kozáková


Kontakt:

Jozef Křivánek – 0915 431 910
Slovenský zväz telesne postihnutých
Základná organizácia č. 497
023 01  Oščadnica
IČO: 12664979056

2% pre zdravotne postihnutých:

Chceli by sme Vás poprosiť o poukázanie 2% z Vašej dane v prospech našej organizácie.
Poukázaním sumy vo výške 2 % zaplatenej dane z príjmu fyzických osôb (zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) pomôžete zdravotne postihnutým občanom, ktorým sa veľmi zhoršila životná úroveň.
Každému z vás, ktorý pochopí našu situáciu a podporí našu humánnu činnosť, vopred – ĎAKUJEME.


Naše občianske združenie:

Slovenský zväz telesne postihnutých,
Základná organizácia č. 497
023 01 Oščadnica
IČO: 12664979056

Potešenie a radosť treba nachádzať všade a vždy a ostatné okolie taktiež môže prispieť k tomu, aby jeseň života našich blízkych a život našich zdravotne postihnutých spoluobčanov bola jedným z tých pekných období života.
Preto sa s vrúcnou prosbou obraciame na vás a vašej dobré srdcia. Chceme Vás poprosiť, aby ste túto našu prosbu postúpili aj členom Vašej rodiny, priateľom, známym...

Slovenský zväz telesne postihnutých (ďalej SZTP) je celorepublikový, dobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt, otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. SZTP združuje občanov s telesným postihnutím a ťažkým telesným postihnutím, rodičov telesne postihnutých detí, rodinných príslušníkov telesne postihnutých občanov, priaznivcov telesne postihnutých bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického, či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnostnej alebo k etnickej menšine, majetku, rodu, alebo iného postavenia. SZTP je občianske združenie s celoslovenským pôsobením a má právnu subjektivitu.

Cieľ činnosti:

 • Pomáhať osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických, psychických, spoločenských záujmov a potrieb na princípoch humanizmu a demokracie. 
 • Pomáhať vytvárať predpoklady a podieľať sa s kompetentnými orgánmi pripravovať osoby s telesným postihom na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti zdravých spoluobčanov.
 • Systematicky obhajovať špecifické záujmy a potreby osôb s telesným postihnutím a iniciatívne presadzovať ich riešenie na všetkých stupňoch organizačnej štruktúry SZTP voči kompetentným orgánom a inštitúciám.
 

Pri napĺňaní tohto cieľa sa SZTP zameriava na tieto činnosti:

 • Podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní celonárodných programov prevencie pre TP občanov s tým, že tieto programy dostane na úroveň rodín a postihnutých jednotlivcov.
 • Zameriavať sa na dosiahnutie, aby každý TP jednotlivec, resp. rodina s TP členom dostali všestrannú sociálno-rehabilitačnú službu, podporu a pomoc na kompenzáciu dôsledkov telesného postihnutia, za účelom umožniť plnohodnotný život a uplatniť sa v spoločnosti.
 • Oboznamovať verejnosť s problematikou občanov S TP a možnosťami ich riešenia.
 • Informovať verejnosť o vlastných aktivitách pri riešení problematiky TP.
 • Poskytovať sociálne služby v zmysle platných právnych predpisov.
 • Úzko spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj inými subjektmi pri riešení problémov občanov TP.
 • Spolupracovať so subjektmi obdobného charakteru v zahraničí pri získavaní poznatkov v riešení problémov občanov TP.
 • Vypracovať projekty na možnosti riešenia problémov občanov TP.
 • Predkladať, presadzovať a pripomienkovať návrhy legislatívnych a iných opatrení v záujme občanov s TP.
 • Presadzovať a podporovať rozvoj integrovaného, hromadného i samostatného zamestnávania občanov s TP.

 

Predmet činnosti

 • Sociálne poradenstvo, sociálne služby (prepravná služba, opatrovateľská služba), sociálna prevencia, sociálna starostlivosť, sociálno-rehabilitačné služby vo vlastných zariadeniach v zmysle platných právnych predpisov;
 • Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície;
 • Ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky – hlavne vplývať na výrobcu, distribúciu, dostupnosť a aktualizáciu registra zdravotných pomôcok;
 • Odstraňovanie architektonických bariér;
 • Starostlivosť o TP deti a mládež;
 • Pracovné uplatnenie TP občanov;
 • Kultúrno-spoločenské aktivity, rekreácie a šport;
 • Informačné systémy;
 • Servis a služby;
 • Publicistická a propagačná činnosť
 

Členstvo v SZTP je dobrovoľné a členom sa môže stať:

 • každý občan SR s telesným postihnutím nad 18 rokov,
 • rodič alebo zákonný zástupca telesne postihnutého dieťaťa do 18 roku veku,
 • priateľ a priaznivec SZTP
 

Bližšie info:    http://www.sztp.sk/