Navigácia

Obsah

Späť

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

- termín zverejnenia : 25.4.2018

NÁVRH - Všeobecné záväzné nariadenie Obce Oščadnica č. o opatrovateľskej službe, spôsobe určenia a výške úhrady za poskytované sociálne služby

Vyvesené: 25. 4. 2018

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Radoslav Kohut

Späť